strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » materiały szkoleniowe i publikacje

2013-08-05 09:15 / 3806   M. Bazelak informacje ogólne
Praktyki zawodowe w technikach i szkołach policealnych

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU


Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej - także w formie praktyk zawodowych (§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)).

 

Praktyki zawodowe w technikach i szkołach policealnych

 

1. Podstawy prawne organizacji praktyk zawodowych

 • ustawa z dnia 14 grudnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 860 z póź. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 184 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1644).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 z późn. zm.).

2. Obowiązki szkoły kierującej uczniów na praktyki zawodowe:

 • nadzoruje realizację programu praktyk zawodowych,
 • współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową,
 • zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • akceptuje opiekunów praktyk zawodowych,
 • zwraca uczniom odbywającym praktykę zawodową poza miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły równowartość kosztów przejazdu,
 • zapewnia uczniom odbywającym praktykę zawodową w miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie. 

3. Obowiązki podmiotu przyjmującego uczniów na praktyki zawodowe: 

 • zapewnia warunki materialne do realizacji programu praktyk zawodowych,
  a w szczególności:
  ˗ stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt, materiały i dokumentację techniczną z uwzględnieniem bhp,
  - odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej,
  ˗ pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  ˗ nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
  ˗ dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych,
 • wyznacza opiekunów praktyk zawodowych,
 • zapoznaje uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy oraz z przepisami
  i zasadami bhp,
 • nadzoruje przebieg praktyk zawodowych,
 • sporządza w razie wypadku dokumentację powypadkową,
 • współpracuje ze szkołą,
 • powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia regulaminu pracy.

4. Dokumentacja praktyk zawodowych:

 • dokumenty obowiązkowe: umowa o praktykę zawodową, program praktyki,
 • dokumenty fakultatywne: regulamin praktyk, instrukcja dla uczniów, dzienniczek praktyk, list intencyjny.

5. Umowa o praktykę zawodową:

 • umowę zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym na praktykę, w terminie umożliwiającym realizację programu praktyk
 • umowa o praktykę określa:
  ˗ nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktykę zawodową oraz miejsce jej odbywania,
  ˗ nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktykę zawodową,
  ˗ zawód, w którym prowadzona będzie praktyka zawodowa,
  ˗ listę uczniów,
  ˗ zakres praktyki,
  ˗ termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej,
  ˗ prawa i obowiązki stron umowy,
  ˗ sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktyk zawodowych,
  ˗ dodatkowe ustalenia stron umowy związane z realizacją praktyk zawodowych.

6. Program praktyki zawodowej:

 • jest częścią programu nauczania dla zawodu dopuszczonego do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły,
 • jest dołączony do umowy,
 • określa efekty, jakie uczeń musi osiągnąć,
 • określa liczbę godzin przeznaczoną na realizację bloków programowych (tematycznych) lub na realizację zadań na poszczególnych działach (stanowiskach).© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl