strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » kwalifikacyjne kursy zawodowe

2018-04-27 11:03 / 5159   M. Bazelak informacje ogólne
Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu:

 

 1. Na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U z 2017 r., poz. 1644) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatwierdza kurator oświaty.

 2. Kurs powinien obejmować łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

 3. Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1632) program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  powinien zawierać:
  1) nazwę formy kształcenia;
  2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
  3) wymagania wstępne dla uczestników;
  4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
  5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
  6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
  7) opis efektów kształcenia;
  8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
  9) sposób i formę zaliczenia.

 4. Zgodnie z przepisem § 18 rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych osoba kończąca kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia (w tym kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu) prowadzony przez placówkę lub ośrodek otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 5.
  Ze względu na fakt, że wzór zaświadczenia nie przewiduje wykazu przedmiotów objętych kursem, na zaświadczeniu w wierszu „nazwa kursu” proponuje się wpisać: „kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez Kujawsko -Pomorskiego Kuratora Oświaty dnia ......... nr......... i obejmował łącznie 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej” (w przypadku realizowania większej liczby godzin tych zajęć - wpisać liczbę faktyczną). Zamieszczenie tej informacji wyeliminuje wątpliwości organów przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, czy kurs ukończony przez instruktora praktycznej nauki zawodu odpowiadał wymogom § 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl