strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Szkolnictwo zawodowe » współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

2015-06-16 10:57 / 5520   M. Bazelak informacje ogólne
Refundowanie pracodawcom kosztów prowadzonej przez nich praktycznej nauki zawodu

Refundowanie pracodawcom kosztów prowadzonej przez nich praktycznej nauki zawodu


Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu – na podstawie umowy zawartej ze szkołą – przysługuje refundacja ponoszonych kosztów.

Zasady tej refundacji określa art. 70a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Natomiast pracodawcy, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników – na podstawie umowy o pracę – otrzymują dofinansowanie ponoszonych kosztów na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (umowę o naukę zawodu podpisuje dyrektor szkoły z pracodawcą – środki z subwencji dla pracodawcy)


Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1687)

 

Zgodnie z § 9 ust 1 rozporządzenia o pnz, organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Środki finansowe, o których mowa powyżej, przeznaczane są na:

 

 

 

Kwota

- refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu (pracownicy, dla których opieka nad uczniami stanowi podstawowe zajęcie), prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.416)

1802.00 zł.

– refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których opieka nad uczniami stanowi dodatkowe zajęcie), prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami – w wysokości nie niższej niż 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dodatek szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca

413,86 zł.

– refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym – do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia

827,72 zł.

– refundowanie pracodawcom diety (zapewnienie uczniom odbywającym pnz na statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem) i świadczeń (zapewnienie uczniom odbywającym pnz na statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanych ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla załóg tych statków).

dieta uzgodniona z armatorem statku

Opiekun praktyk w technikum

 

Opiekunowi praktyk, który został częściowo bądź całkowicie zwolniony z wykonywania swoich podstawowych obowiązków w pracy. Za czas częściowego lub całkowitego zwolnienia od świadczenia pracy opiekunowi praktyk zawodowych przysługuje wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

wynagrodzenie miesięczne obliczone jak za urlop wypoczynkowy

W przypadku, gdy opiekun praktyk zawodowych nie został zwolniony od świadczenia pracy, pracodawca ustala i wypłaca opiekunowi praktyk zawodowych dodatek szkoleniowy w wysokości nie niższej niż 10 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

413,86 zł

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy – młodociani pracownicy

 

Podstawa prawna: art. 70b ustawy o systemie oświaty
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)

 

- zgodnie z art. 70b ustawy wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:- w przypadku nauki zawodu- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy

8 081, 00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 3 lata (36 miesięcy)

254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

- zgodnie z rozporządzeniem, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:- w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4%- w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%- w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

 

nie mniej niż 4% (obecnie – nie mniej niż 157,71 zł)

nie mniej niż 5% (obecnie – nie mniej niż 197,13 zł)

nie mniej niż 5% (obecnie – nie mniej niż 236,56

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają więc ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Wymienione kwoty stanowią zatem podstawę do opłacania składek. Są zarazem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne liczonymi od tych wynagrodzeń (finansowanymi przez pracodawcę) maksymalnymi kwotami refundacji otrzymywanej przez pracodawcę na jednego pracownika młodocianego (oczywiście we wskazanym okresie). Pracodawca opłaca część składki na ubezpieczenia rentowe (6,5%), emerytalne (9,76%) oraz wypadkowe (od 0,67% do 3,86%). Wynagrodzenie młodocianego jest zaś obniżane o część składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i ubezpieczenie chorobowe.

 




© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl