strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2010-09-29 12:03 / 1510   K. Mikulski informacje ogólne
II edycja "Olimpiady Policyjnej"

           Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczyna realizację II edycji "Olimpiady Policyjnej". Celem Olimpiady Policyjnej jest zachęcenie uczniów szkół ponadgimnzajalnych do pogłębienia wiedzy o roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

 

          Uczestnikami Olimpiady Policyjnej mogą być uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz uczniowie ostatnich klas pozostałych szkół ponadgimnazjalnych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

 

          "Olimpiada Policyjna" organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) i składa się z trzech etapów o zasięgu ogólnopolskim:


I etap

          Odbędzie się na terenie szkół ponadgimnazjalnych i będzie polegać na samodzielnym napisaniu przez ucznia jednej pracy pisemnej na wybrany temat spośród podanych przez Komitet Główny Olimpiady. Uczniowie obowiązani są wykonać pracę indywidualnie. (opracowania zbiorowe nie będą przyjmowane). Uczniowie wykonują pracę samodzielnie, ale będą mogli korzystać z konsultacji nauczyciela/opiekuna, szczególnie w zakresie doboru literatury oraz konstrukcji tekstu. Prace uczestników Olimpiady będą dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez komisję egzaminacyjną (powołaną z grona nauczycieli zatrudnionych w danej szkole), zgodnie ze wskazanymi przez Komitet Główny zasadami ich sprawdzania i oceny.II etap

          Do II etapu Olimpiady dopuszczony będzie wyłącznie uczeń, który w I etapie uzyskał co najmniej 60 % możliwych do zdobycia punktów. II etap ma formę testu wiedzy i odbędzie się za pośrednictwem internetu na terenie szkół, których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady. Każdy uczestnik otrzyma za pośrednictwem swojej szkoły szczegółową informację o terminie i zasadach rozwiązywania testu oraz indywidualny „login”, „hasło dostępu” oraz adres strony internetowej, na której będzie zamieszczony test wiedzy. Zwycięzcami tego etapu zostanie maksymalnie 30 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

III etap

Odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i będzie składał się z następujących konkurencji:
-    egzamin ustny,
-    zawody sportowe (rzut piłką lekarską – 2 kg, wyskok dosiężny, bieg z przewrotem, bieg wahadłowy 20x10m)


           Tytuł Laureata Olimpiady Policyjnej otrzyma uczestnik, który zajął 1 miejsce. Tytuł Finalisty Olimpiady Policyjnej otrzymają uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 2 do 15. Laureat i finaliści otrzymają zaświadczenie o zdobytym tytule i zajętym miejscu. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymają zaświadczenia o udziale w Olimpiadzie Policyjnej.
Laureat i finaliści "Olimpiady Policyjnej", po złożeniu wymaganych dokumentów, zostaną przyjęci na wybrany kierunek stacjonarnych studiów pierwszego stopnia realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.


KONTAKT:
Komitet Główny Olimpiady Policyjnej
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno
email: olimpiada@wspol.edu.pl

 

Terminarz, Regulami, Karta zgłoszeniowa - https://kampus.wspol.edu.pl/courses/OP/

 

 

 

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl