strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2017-05-30 11:46 / 6374   M. Bazelakważna informacja informacje ogólne
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

KOORDYNATORZY WYPOCZYNKU

 

Informacja o obowiązku weryfikacji kadry wypoczynku

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszcz        

 

 

 

Delegatura w Toruniu

 

 

 

 

Delegatura we Włocławku

 

Andrzej Czopek
e-mail: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 52 34 97 636

 

Jolanta Gruchlik
e-mail: delegatura.ko.torun@gmail.com
tel. 56 620 00 65 wew. 31, 56 611 52 23

kom. 506094751

 

Beata Stachowiak

e-mail: bstachowiak@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. 54 426 40 30

 

 

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku,


Obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży:

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629) obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) wprowadzają zmiany w zasadach organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

 

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem i pogłębieniem wiedzy, uzdolnień i kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

 

Organizatorami wypoczynku mogą być:

 1. szkoły i placówki,
 2. przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.),
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:
  a) niezarobkowym albo
  b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej,
  o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych.

UWAGA:

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) zmieniająca ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187). W związku z tym zmianie uległ art. 92c ust. 1 pkt 2, art. 92c ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 92d ust. 3 pkt 1 lit. d, art. 92d ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).  

 

WAŻNE: Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w nowej bazie wypoczynku na stronie (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

W przypadku zgłoszenia wypoczynku w formie papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku – decyduje data stempla pocztowego nadania tego wydruku.

 

W sytuacji nie zachowania terminów i zasad zgłoszenia wypoczynku kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej odmawia umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1629). Za organizację wypoczynku, pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku przewidziane są sankcje karne. Zgodnie z art. 96a ustawy o systemie oświaty karze grzywny podlega organizator wypoczynku, który:

 • nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, a organizuje wypoczynek,
 • wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zaakceptowane przez kuratora oświaty i w konsekwencji nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, a organizuje wypoczynek,
 • nie dopełnił obowiązku poinformowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5 ustawy, czyli nie poinformował o zmianie terminu wypoczynku, zmianie adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju – w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą, nie poinformował o zmianie osób z kadry wypoczynku i ich kwalifikacji.

Do zgłoszenia załącza się kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania).

 

Rejestracja została uruchomiona 1 maja 2016 r.


Informujemy, że niedopuszczalne jest dokonywania zmian (wg potrzeb organizatora) na drukach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia (karta kwalifikacyjna uczestnika, dzienniczek zajęć).

 

Więcej informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajduje się na stronie internetowej https://wypoczynek.men.gov.pl/

 

UWAGA:

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej, napływają sygnały, z których wynika, że organizatorzy wypoczynku, którzy otrzymali dofinansowanie z budżetu wojewodów na wypoczynek dzieci i młodzieży, nie zawsze przestrzegają przepisów prawa oświatowego w tym zakresie.

Przypominamy zleceniobiorcom o zasadach organizacji wypoczynku, w tym o obowiązku prowadzenia przez kierownika wypoczynku dokumentacji odrębnie dla każdego turnusu wypoczynku oraz odpowiednio dla poszczególnych grup wychowawczych.

 

Dokumentację wypoczynku stanowią dokumenty, o których mowa w obowiązujących przepisach. Dokumentacja może być również tworzona w czasie trwania wypoczynku (np. dokumentacja powypadkowa, medyczna).

Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania następującej dokumentacji:

 • numer zgłoszenia wypoczynku umieszczonego w bazie wypoczynku,
 • wypełnionych karty kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku,
 • planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku,
 • programu wypoczynku,
 • zakresu czynności wychowawców wypoczynku oraz innych pracowników (trenerów, instruktorów sportu, rekreacji, animacji kulturalno–oświatowej, lektorów języka, innych osób prowadzących zajęcia podczas wypoczynku),
 • uzupełnionych dzienników zajęć poszczególnych grup wychowawczych,
 • regulaminów opracowanych odpowiednio z uwzględnieniem specyfiki wypoczynku (obozy sportowe, żeglarskie, itp.).

Ponadto, kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania:

 • dokumentacji medycznej – zeszytu/dziennika, w którym odnotowuje się każdą udzieloną pomoc medyczną, zabiegi oraz porady medyczne udzielone uczestnikom wypoczynku oraz sposób i dawkowanie leków – jeżeli udzielono uczestnikowi wypoczynku pomocy medycznej.
 • jadłospisów - w przypadku prowadzenia własnej stołówki,
 • informacji o przeprowadzonych kontrolach wypoczynku (książka kontroli),
 • w przypadku korzystania z dotacji finansowych – dokumentacji finansowej.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem organizatora wypoczynku jest przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku, w tym dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry oraz niekaralność kierownika i wychowawców wypoczynku, przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl