strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2018-02-02 11:43 / 7891   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr SR.I.8301.2.2018.MT z dnia 12 stycznia br., mając na uwadze zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, co następuje.


Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862), zwana dalej „Ustawą”. Ustawa określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Jednym z nich jest Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.


Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, w systemie teleinformatycznym, przy czym realizację zadań związanych z jego funkcjonowaniem zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Rejestr ten składa się z dwóch oddzielnych baz danych: Rejestru z dostępem ograniczonym i Rejestru publicznego. W Rejestrze z dostępem ograniczonym gromadzi się m. in. dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za popełnienie przestępstw na tle seksualnym, o którychmowa w art. 2 Ustawy,

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 2 Ustawy,

3) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawacho przestępstwa, o których mowa w art. 2 Ustawy.

 

Natomiast w Rejestrze publicznym gromadzi się dane o osobach, o których mowa wyżej, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 197 § 3 pkt 2 lub § 4 Kodeksu karnego, lub które popełniły przestępstwo, o którym mowa w art. 2 Ustawy, będąc uprzednio skazanymi na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo, o którym mowa w art. 2, jeśli którekolwiek z tych przestępstw zostało popełnione na szkodę małoletniego.

 

Prawo do uzyskania informacji o osobie ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstwna Tle Seksualnym, której dane zostały zgromadzone w Rejestrze z dostępem ograniczonym,przysługuje m. in.:

1) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne - w przypadkach gdy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,

2) pracodawcom - przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym rejestrze,

3) innym organizatorom - przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym rejestrze.


Wymienione wyżej podmioty mogą uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym nieodpłatnie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonegoprzez Ministra Sprawiedliwości.


Zgodnie z art. 21 Ustawy, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy danetej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Wykonanie tego obowiązku, w myśl przepisu ust. 2 wskazanego wyżej artykułu, nie jest wymagane przeddopuszczeniem do działalności, o której mowa w zdaniu poprzednim, rodziny małoletniegolub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnychmałoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych, przy czym przez rodzinę, należyrozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznymzwiązku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Ponadto, informujemy o treści art. 23 ust. 2 Ustawy, który stanowi, że kto dopuszczado pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowaw art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnynie niższej niż 1000 zł.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl