strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ważne informacje

2019-02-01 11:23 / 8631   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim

Bydgoszcz, 1 lutego 2019 r.

WO.5842.1.2019.MO

 

 

Rady Pedagogiczne

wszystkich typów szkół i placówek

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że z dniem 26 lipca 2019 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim.

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie kandydatów na członków  komisji dyscyplinarnej w kadencji 2019-2023 spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach i placówkach.

 

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej. Kandydatów należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz (pok. 218)

 

z dopiskiem na kopercie: ,,zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej”.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim upływa z dniem 29 marca 2019 r.

 

Członkiem Komisji może być nauczyciel:

  • który posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
  • który posiada co najmniej 5 - letni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust.1 Karty Nauczyciela;
  • który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną;
  • wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • który posiada nieposzlakowaną opinię.

Kuratorium prosi o niezgłaszanie osób, które pełniły obowiązki członka Komisji przez dwie kolejne kadencje,  tj. kadencje w latach 2011-2015 i 2015-2019.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl