strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty Kuratora

2011-12-13 12:06 / 2506   J. Popielewski informacje ogólne
Narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego

Narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego

województwa kujawsko-pomorskiego

 

8 grudnia 2011 r., w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się narada z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego. Gospodarzami spotkania były: pani Ewa Mes — Wojewoda Kujawsko-Pomorski i pani Anna Łukaszewska — Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.  

 

Wystąpienie pani Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zawierało podsumowanie realizacji zadań wynikających z Planu Pracy i Planu Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w roku szkolnym 2010-2011 w zakresie planowanych i doraźnych kontroli, ewaluacji zewnętrznych i działalności wspomagającej.

Pani kurator przedstawiła również kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i kierunki pracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2011-2012. Zapoznała z obszarami koncepcji — skuteczny nadzór pedagogiczny, organizacja i działanie kuratorium, kontynuacja współpracy z różnymi podmiotami, zainicjowanie Forum Otwartej Dyskusji Oświatowej (FODO) oraz zmiany na stronie internetowej kuratorium (przepisy prawne, przykłady dobrych praktyk oraz prezydencja Polski w UE).

 

Prezentacja zawierająca informacje dotyczące wyników i wniosków z  nadzoru  pedagogicznego zamieszczona jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Wnioski dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiła pani Jolanta Metkowska, dyrektor Wydziału Wspomagania Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Sprawdzian

Średni wynik sprawdzianu na przestrzeni ostatnich lat systematycznie ulega poprawie.
W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost z miejsca 11 na 9  na tle innych województw
w kraju.

 

Egzamin gimnazjalny

W porównaniu z rokiem 2010 nastąpiła poprawa wyników w części humanistycznej z pozycji 12 na 11. Nastąpiło pogorszenie niskich wyników średnich z części matematycznej — 15 miejsce w kraju i językowej 15 i 16 miejsce w kraju.

 

Matura

1. Obniżeniu uległa zdawalność egzaminu maturalnego — w 2010 roku zdało 82,2 % abiturientów, w 2011 roku 75 %. W roku poprzednim województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się, pod tym względem, na pierwszym miejscu w kraju, natomiast w 2011 na 11.

2. Obniżeniu  uległ również odsetek uczniów, którzy zdali egzamin z matematyki z 88,5% do 79%. W 2010 roku plasowali się pod tym względem na drugim miejscu w kraju, a w 2011 roku na 6.

3. Obniżył się również wynik średni uczniów uzyskany z matematyki, co na tle kraju spowodowało obniżenie pozycji z 3 do 7.

4. Poprawiła się zdawalność z języka polskiego.  96,58% uczniów zdało ten egzamin, co jest drugim wynikiem w kraju.

 

Egzamin zawodowy

1. W województwie kujawsko-pomorskim, w ostatnich 5 latach (2007-2011), systematycznie wzrasta zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

2. Zdawalność egzaminu jest wyższa niż wyniki krajowe.

3. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym jest niższa, od średniego wyniku krajowego, w ostatnich 5 latach; wykazuje systematycznie tendencje wzrostową.

Kontakt w sprawie wyników egzaminów zewnętrznych— Jolanta Metkowska, dyrektor Wydziału Wspomagania Edukacji KO w Bydgoszczy, tel. (52) 3497629, jmetkowska@uw.bydgoszcz.gov.pl

 

Ze zmianami w szkolnictwie zawodowym zapoznała obecnych pani Ewa Heba — wizytator Wydziału Ewaluacji i Kontroli KO w Bydgoszczy, lider zmian.

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym wynikają z podpisanej przez Prezydenta RP dnia
9 września 2011 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany będą obowiązywać od 1 września 2012 r.

Podstawowe obszary planowanych zmian to:

a)      struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego,

b)      klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,

c)      obudowa programowa kształcenia zawodowego,

d)      organizacja kształcenia zawodowego - ramowe plany nauczania,

e)      system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

f)       kwalifikacyjne kursy zawodowe,

 

Od 1 września 2012 r. będą funkcjonowały następujące typy szkół ponadgimnazjalnych:
3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, szkoła policealna. Zlikwidowane zostaną licea profilowane, dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, technika uzupełniające i szkoły dla dorosłych, za wyjątkiem 3-letniego LO.

Osoby dorosłe będą mogły zdobyć średnie wykształcenie w LO, a zawód w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

Nowa klasyfikacja zawodów określa zawody przypisane poszczególnym ministrom, typy szkół w jakich można prowadzić kształcenie w danym zawodzie, podział zawodów na kwalifikacje. Wskazuje, które kwalifikacje można realizować w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawody zostały podzielone na 1, 2 lub 3 kwalifikacje.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach określona została w jednym załączniku do projektu rozporządzenia MEN składającego się z trzech części. (projekt z dnia 15.09.2011 r.). Napisana została językiem efektów. Składa się z trzech części:

 1. w części I załącznika, określono ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego,
 2. w części II załącznika określono: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach,
 3. w części III załącznika określono opis kształcenia w poszczególnych zawodach zawierający nazwy i symbole zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach, w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Zawody pogrupowano pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych
w obszary kształcenia. Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia:

 1. administracyjno-usługowy (A)
 2. budowlany (B)
 3. elektryczno-elektroniczny (E)
 4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (M)
 5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R)
 6. turystyczno-gastronomiczny (T)
 7. medyczno-społeczny (Z)
 8. artystyczny (S)

Planowanie organizacji kształcenia zawodowego — ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ujmują minimalny wymiar godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie nauczania, wymiar godzin kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, w technikach wymiar godzin przeznaczony na realizację wybranych zajęć edukacyjnych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego.

 

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane będą po każdej kwalifikacji. Uczeń po zdaniu egzaminu z zakresu danej kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające określoną kwalifikację, po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia ogólnego — dyplom potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie. Egzaminy zdają także słuchacze realizujący naukę zawodu w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Egzamin przeprowadzany będzie na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest kursem, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie  kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą prowadzone wg programu nauczania zgodnego w zakresie danej kwalifikacji z podstawą programową kształcenia w zawodach, uwzględniającego także odpowiednie w zakresie danej kwalifikacji efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru właściwego dla zawodu obejmującego daną kwalifikację, z zapewnieniem warunków realizacji i min. liczbą godzin przewidzianą w podstawie programowej dla danej kwalifikacji.

Kontakt — Ewa Heba, starszy wizytator Wydziału Ewaluacji i Kontroli KO w Bydgoszczy, tel. (52) 349 76 30; eheba@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Komunikaty Kuratorium Oświaty

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do korzystania z programów:

 

1, „Radosna szkoła” — kolejna edycja na 2012 r.;

kontakt — Adam Wnorowski, starszy wizytator Wydziału Strategii i Rozwoju KO w Bydgoszczy tel. (52) 349 76 03, awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

2. „Internet szerokopasmowy”

kontakt — Kazimierz Mikulski, dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju KO w Bydgoszczy

tel. (52) 349 76 0, kmikulski@ bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku — pani Beata Przychodzka i pan Mirosław Suski — przedstawili zagadnienie związane z nadzorem wojewody nad uchwałami dotyczącymi likwidacji szkół.

Z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, dotyczącymi aktów prawnych publikowanych w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, zapoznali obecnych pracownicy „ABC Pro” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl