strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wypoczynek, bezpieczeństwo, turystyka » wypoczynek

2015-05-11 10:08 / 5447   S.Klich informacje ogólne
Komunikat dla organizatorów wypoczynku

Bydgoszcz  11 maja 2015 r.

WO. 5551. 2. 3 / 2015. HW

 

 

 Szanowni Państwo

                                                                        Przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

 

W  związku z  ogłoszeniem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2015 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa kujawsko-pomorskiego, uprzejmie zapraszam, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy nie złożyli ofert w ww. konkursie* do uczestnictwa w pracach Komisji konkursowej w celu wspólnego opiniowania złożonych ofert oraz wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy.

 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 

· ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu;

· analiza  indywidualna i ocena punktowa ofert;

· rekomendowanie zaopiniowanych ofert Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 

Prace komisji trwać będą od  18 do 26 maja 2015 r.

Do udziału w pracach komisji konkursowej   zaproszone zostaną  dwie osoby, które zostaną zgłoszone jako pierwsze.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę przesłać na adres e-mail:

hwiatrowska@bydgoszcz.uw.qov.pl  w terminie do 15 maja 2015 r.

 

z up. Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marcin Piotrowski
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

 

* zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl