strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Komunikaty MEN

2018-04-16 13:02 / 8087   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku ogłoszony został konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – II edycja w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Podstawowym celem przedmiotowego konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

 

W ramach konkursu pracownicy instytucji systemu wspomagania/trenerzy zostaną przeszkoleni z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się rynku pracy. Każdy z przeszkolonych uczestników zobligowany będzie do zrealizowania wspomagania w minimum 1 szkole/placówce/przedszkolu.

W ramach projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie pracownicy instytucji systemu wspomagania/indywidualni trenerzy zostaną przygotowani do:

  1. wspomagania szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
  2. prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
  3. specjalistycznego wsparcia w zakresach kompetencji kluczowych uczniów decydujących o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie – grupą docelową – mogą być:

  • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
  • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pracownicy bibliotek pedagogicznych,
  • doradcy metodyczni,
  • indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).

Beneficjentem lub partnerem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne, które posiadają zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591). Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty, które same nie posiadają ww. zadań statutowych, ale zawiążą partnerstwo z organizacją/instytucją, która je posiada.

Ze wsparcia w ramach tego konkursu będzie mogło skorzystać więcej podmiotów tworzących nowy model wspomagania szkół/przedszkoli/placówek, będący częścią systemu doskonalenia nauczycieli.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-szkolenie-i-doradztwo-dla-pracownikow-systemu-wspomagania-pracy-szkoly-oraz-trenerow-z-zakresu-kompetencji-kluczowych-uczniow-niezbednych-do-poruszania-sie-na-rynku-pracy-nau/

 

W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu, prosimy o kontakt na adres konkurs.wspomaganie@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Aleksandrą Michej pod numerem tel.: 22 34 74 617.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl