strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Wydarzenia w obiektywie

2018-12-17 13:27 / 8558   K. Zaremba informacje ogólne
Spotkanie na temat doradztwa metodycznego

13 grudnia Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – pan Marek Gralik oraz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – pani Małgorzata Oborska wzięli udział w spotkaniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz reprezentantami organów prowadzących tych placówek na temat doradztwa metodycznego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Kurator przedstawił sytuację doradztwa metodycznego w świetle obowiązujących przepisów i projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Podkreślił również, że od momentu przekazania obowiązków związanych z organizacją doradztwa metodycznego jednostkom samorządu terytorialnego, tj. od 2000 r. liczba doradców metodycznych systematycznie spada. W 2016 r. zadania doradcy metodycznego na terenie kraju realizowało 826 nauczycieli.

 

Dostęp nauczycieli do doradztwa metodycznego jest bardzo nierównomierny zarówno ze względu na liczbę nauczycieli przypadających na jednego doradcę jak i ze względu na rozkład specjalności nauczycielskich doradców metodycznych. Wynikający z przepisów prawa sposób organizacji doradztwa metodycznego pozwala na samodzielną realizację tego zadania w sposób zaspokajający potrzeby nauczycieli tylko w dużych jednostkach samorządu terytorialnego.  Małe gminy – ze względu na niewielką wysokość wyodrębnionych środków – nie są w stanie zapewnić doradztwa w potrzebnych specjalnościach i podejmują  próby jego organizacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Proponuje się, aby zadania doradcy metodycznego były powierzane nauczycielowi przez kuratora oświaty w porozumieniu z dyrektorem publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony,  po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony. Zmiana organizacji doradztwa metodycznego wymaga zmiany sposobu jego finansowania.

 

Nowelizacja przepisów art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela polega na zmianie sposobu finansowania doradztwa metodycznego. Dotychczasowe kompetencje jednostek samorządu terytorialnego dotyczące finansowania doradztwa metodycznego przekazano wojewodom. Począwszy od 2019 r. środki na organizację doradztwa metodycznego w wysokości stanowiącej łącznie 12400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie. Ze środków tych wojewoda będzie udzielał jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

 

Przenosząc koordynację doradztwa metodycznego na poziom regionalny należy zabezpieczyć w budżecie wojewody środki na realizację tego zadania poprzez:

  1. zmniejszenie wysokości środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących z 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli do 0,8%,
  2. przeznaczenie na finansowanie doradztwa metodycznego:
  • ok. 55 mln zł stanowiących 0,2% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli dotychczas w dyspozycji JST ,
  • ok. 8 mln zł będących już zgodnie z obowiązującymi przepisami
    w dyspozycji wojewodów na doskonalenie zawodowe nauczycieli
    w województwie.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl