strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2014-02-27 09:28 / 4310   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH NA SPRAWDZIANIE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Rodzaj konkursu Uprawnienia
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Zwolnienie ze sprawdzianu
Wojewódzki Konkurs Matematyczny Zwolnienie ze sprawdzianu
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy Zwolnienie ze sprawdzianu

 

 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Rodzaj konkursu Uprawnienia
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny Zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Fizyczny Zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Historyczny Zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Biologiczny Zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Geograficzny Zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Chemiczny Zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Zwolnienie z III części egzaminu gimnazjalnego,
jeżeli laureat uczy się w gimnazjum języka angielskiego
jako przedmiotu obowiązkowego
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego  Zwolnienie z III części egzaminu gimnazjalnego,
jeżeli laureat uczy się w gimnazjum języka niemieckiego
jako przedmiotu obowiązkowego
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Zwolnienie z III części egzaminu gimnazjalnego,
jeżeli laureat uczy się w gimnazjum języka francuskiego
jako przedmiotu obowiązkowego
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Zwolnienie z III części egzaminu gimnazjalnego,
jeżeli laureat uczy się w gimnazjum języka rosyjskiego
jako przedmiotu obowiązkowego

 

 

 

 

Uprawnienia laureatów od roku szkolnego 2014/2015 


Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych:

 

§ 32. 

 1a. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:

1)   w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki,

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;

2)   w części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

 

 

3.  Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1)   w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)   w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)   w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

§ 39. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

1)   w przypadku uczniów szkoły podstawowej - z odpowiedniej części sprawdzianu;

2)  w przypadku uczniów gimnazjum - z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej albo gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 40 ust. 1.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z odpowiedniej części sprawdzianu albo z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu albo danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl