strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2014-05-12 11:03 / 4492   K. Zaremba dla rodziców i uczniów
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 520), zamieszczamy poniżej informację o uprawnieniach laureatów konkursów przedmiotowych. 

 

Wspomniane rozporządzenie jest kolejnym etapem zmiany przepisów dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, wynikającej z sukcesywnego wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Celem obecnie wprowadzanych zmian jest zakończenie rozpoczętego w 2012 r. procesu harmonizacji systemu egzaminów zewnętrznych, którego głównym założeniem jest trzykrotny pomiar (sprawdzian - egzamin gimnazjalny - egzamin maturalny).

 

Zmiana dokonana § 1 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, wchodząca w życie 1 września 2014 r., polega na doprecyzowaniu zasad zwolnienia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, uwzględniając zmienioną strukturę nowej formuły sprawdzianu, przeprowadzanego od 2015 r. 

 

Zgodnie z przepisami § 39 w brzmieniu nadanym przez ww. rozporządzenie, od roku szkolnego 2014/2015 włącznie laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) będą zwolnieni:

  • z części pierwszej sprawdzianu - laureaci lub finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów z języka polskiego lub matematyki, lub 
  • z części drugiej sprawdzianu - laureaci lub finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów z języka obcego nowożytnego, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku. Uczniowie, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej albo laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z przedmiotów niewymienionych powyżej (czyli z przedmiotów innych niż język polski, matematyka i język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy) od roku szkolnego 2014/2015, będą zobowiązani przystąpić do sprawdzianu, otrzymują jednak z tego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r poz. 7), czyli tzw. „ustawą rekrutacyjną”, która weszła w życie 18 stycznia 2014 r., laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych gimnazjów.

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1)   w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)   w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)   w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

Zgodnie z  § 39. 1.  w/w rozporządzenia laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, będą zwolnienie:

  • z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 
  • a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu. 

 

 Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty  z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części drugiej sprawdzianu albo w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. 

 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r poz. 7), czyli tzw. „ustawą rekrutacyjną”, która weszła w życie 18 stycznia 2014 r., laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Laureatom konkursów przedmiotowych przysługuje także celująca roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych objętych zakresem treści konkursu zgodnie z § 20 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562  z późn. zm.). 

 

 

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl