strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Informacje bieżące

2017-04-04 14:54 / 7055   E. Balana-Mroczkowska dla rodziców i uczniów
Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 - 2016/2017

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  "Przepisy wprowadzajace ustawę- Prawo oświatowe" stanowi:

 

Art. 298. 
Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami:
-są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe,
- są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki,
- są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy- Prawo oświatowe.
Warunkiem uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

 

Art. 299.
Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw  ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15,  organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

 

Art. 301.
W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 128, art. 181 i art. 190, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następuje również na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza dotychczasowego gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zx ust 1 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Przepis art. 44zx ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.
W przypadku ucznia lub słuchacza, o którym mowa w art. 150, art. 156, art. 188 i art. 190, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzh ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, następuje również na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza odpowiednio dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub dotychczasowego czteroletniego technikum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, o których mowa w art. 44zzh ust. 1 ustawy zmienianej wa art. 15. Przepis art. 44zzh ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym nieniejsza ustawą, stosuje się odpowiednio.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl