strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

2009-09-30 15:15 / 118   M. Bazelak dla nauczycieli
Wzór wniosku

Szanowni Państwo

        Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, mogą Państwo skorzystać z nowego wzoru wniosku.
        Korzystanie przez Państwa z proponowanego przez Kuratorium wzoru pozwoli nam między innymi usprawnić proces przyjmowania wniosków, ustalania składu komisji i wzywania na posiedzenia poszczególnych jej członków oraz przygotowania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (w tym celu prosimy również o składanie przedmiotowych wniosków w dwóch egzemplarzach, wnioski należy wypełnić elektronicznie).
        Ponadto przypominamy, że zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393) do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie);
 • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (poświadczona kopia);
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytegow poprzednim miejscu zatrudnienia;
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
 • dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d (poświadczoną kopię).


        Nieco odmiennie przedstawia się dokumentacja jaką składają nauczyciele, których mowa w art. 9e ust. 1-3 i 5 ustawy Karta Nauczyciela tj. między innymi dyrektorzy szkół.
Szczegółowe wymagania dotyczące składanej przez nich dokumentacji zostały określone w § 9 ust.2 cytowanego wyżej rozporządzenia.
        Na zakończenie pragniemy życzyć każdemu z Państwa pomyślnego zakończenia postępowania i uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl