strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

2013-10-21 08:46 / 1294   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
Ważna informacja dotycząca awansu zawodowego nauczycieli

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek

 

Corocznie w miesiącu czerwcu i październiku tutejszy urząd notuje zwiększoną ilość przyjmowanych wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W związku z licznymi przypadkami błędów pojawiających się w składanej przez nauczycieli dokumentacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:

 

W dniu 1 marca 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W chwili obecnej nie ma potrzeby dołączania do wniosku planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji  oraz oceny dorobku zawodowego. Informacja o wyżej wymienionych dokumentach powinna być zawarta w zaświadczeniu wystawianym przez dyrektora szkoły lub placówki.

 

Zaświadczenie dyrektora powinno posiadać aktualną datę, możliwie bliską dacie złożenia wniosku, co pozwoli zweryfikować, czy osoba składająca wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty jest zatrudniona w szkole lub placówce. Jedynie czynni zawodowo nauczyciele mogą przystąpić do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wzór zaświadczenia jest dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakładce zielonej dla nauczycieli w dziale awans zawodowy (załącznik nr 1).

 

Wymagania określone w § 8 ust. 2 powinny stanowić opis i analizę w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów. W chwili obecnej żadna z części wyżej wspomnianej dokumentacji nie powinna być przedstawiana jako sprawozdanie. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na tytuły poszczególnych części.

 

Należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego, jeśli na części dokumentów wnioskodawcy widnieje nazwisko inne niż to, którym się on obecnie posługuje. Najczęściej sytuacja ta dotyczy kobiet, które wyszły za mąż po ukończeniu studiów, przyjęły nazwisko męża, a na dyplomie widnieje nazwisko rodowe, którym obecnie się nie posługują.

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego według zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty wzoru wniosku (załącznik nr 2) w dwóch egzemplarzach co znacznie usprawni dalsze prace dotyczące złożonej dokumentacji. Wnioski powinny być wypełnione elektronicznie.

 

Wnioski, jaki i dokumentacja załączona do wniosków powinny być podpisane własnoręcznie przez wnioskodawcę.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl