strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

2018-10-08 08:58 / 8359   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
Awans zawodowy - nowe zasady - nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy – nowe zasady – nauczyciel dyplomowany

 

1. akty prawne

Z dniem 1 września 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy 

- w rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574). Przepisy przejściowe dotyczące awansu zawodowego zostały zawarte w art. 123 - art. 130 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

 

2. nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymał oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożył wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

- ocena dorobku zawodowego jest dokonywana według dotychczasowych przepisów,

- postępowanie jest prowadzone według dotychczasowych przepisów,

- dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 393):

 

1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 ww. rozp., w szczególności  ze wskazaniem uzyskanych efektów;

4) poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d ww. rozp.

 

3. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż po dniu 1 września 2018 r.

 

- staż odbywany według dotychczasowych przepisów (staż rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r.),

lub

- staż odbywany według nowych przepisów (staż rozpoczęty na podstawie nowych przepisów),

- ocena pracy jest dokonywana według nowych przepisów,

- postępowanie jest prowadzone według nowych przepisów,

- dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574):

 

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

5) opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3  ww. rozp. i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4  ww. rozp., w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;

6) kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c  ww. rozp.;

7) kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

4. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły lub placówki

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) nie przewiduje przepisów przejściowych w odniesieniu do awansu zawodowego dyrektorów szkół. Zatem dyrektor, który nie złożył wniosku do 31 sierpnia 2018 r., obecnie podlega przepisom obowiązującym od 1 września 2018 r. Dlatego dokumentację powinien przygotować zgodnie z § 9 ust. 3 lub § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl