strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2018-08-28 09:04 / 8242   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Profilaktyka narkomanii

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy. W regulacji zaakcentowano rolę Policji i państwowych wojewódzkich i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, jako ważnych partnerów szkoły w działaniach profilaktycznych, szczególnie w kwestii środków zastępczych.

 

Mając na uwadze skuteczność prowadzonej przez szkoły i placówki profilaktyki narkomanii, w rozporządzeniu podkreślono, że wszystkie działania powinny być podejmowane na podstawie wyników aktualnej diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących oraz stanowić integralną część programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Działalność oparta na wynikach diagnozy wymaga prawidłowego planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania oraz oceny efektów. Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców powinny uwzględniać programy i strategie oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności. Prawidłowo prowadzona interwencja profilaktyczna powinna wykazać zmiany w postawach, intencjach, przekonaniach oraz w zachowaniach dzieci i młodzieży.

 

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii stworzyło System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (System). Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. Programy ocenione pozytywnie zamieszczane są w bazie programów rekomendowanych. Szkoły, które realizują autorskie programy mogą, po spełnieniu opisanych w Systemie warunków, zgłaszać je do oceny i zamieszczenia w ww. bazie.

 

Stałe podnoszenie jakości działań profilaktycznych w szkołach i placówkach wymaga rozwiązań systemowych w skali ogólnopolskiej i lokalnej. Minister Edukacji Narodowej w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wniósł uwagi dotyczące gminnych programów profilaktyki narkomanii. Należy w nich uwzględniać działalność prowadzoną w szkołach i placówkach określoną przepisami rozporządzenia, w tym wyniki diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących. W programach tych, działania kierowane do szkół i placówek oświatowych powinny charakteryzować się wysoką jakością wynikającą z potwierdzonych badań skuteczności lub naukowych dowodów.

 

Rozwiązania Ministra Edukacji Narodowej pozwolą na profesjonalizację podejmowanych interwencji i znaczące wsparcie szkół w rozwiązywaniu problemów z obszaru przeciwdziałania narkomanii przez samorząd oraz wyspecjalizowane organizacje, instytucje i służby.

 

Szkoły i placówki oświatowe w nowym roku szkolnym otrzymają również dodatkowe wsparcie w postaci narzędzi badawczych do prowadzenia diagnozy oraz rekomendacje umożliwiające efektywne prowadzenie działań profilaktycznych, a także adekwatne ich planowanie.

 

W załączniku informacja Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl