strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2018-11-30 12:19 / 8516   R. Ciechanowski dla nauczycieli
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” – projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Jeszcze w tym roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Zasięgiem działań objęte będzie terytorium całej Polski.

 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.

 

Cel projektu:

Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 

Dla kogo?

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2 tj.:

  • szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, sportowe i mistrzostwa sportowego, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
  • szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, sportowe, mistrzostwa sportowego, zawodowe, branżowe, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego;
  • szkoły artystyczne.

Kto może uczestniczyć?

Uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej, chcący zdobyć i pogłębić umiejętności związane z obszarem działań projektowych oraz różnorodnych dziedzin takich jak: praca w międzynarodowej grupie, rozwijanie relacji społecznych, doskonalenie umiejętności z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, planowania oraz realizacji działań projektowych.

 

Założenia projektowe:

Głównym założeniem inicjatyw szkół uczestniczących w projekcie są zagraniczne wyjazdy grup uczniów trwające od 7 do 14 dni. Uczniowie mogą wyjeżdżać w grupach liczących min. 10 osób max. 20 osób wraz z odpowiednią liczbą opiekunów określoną przez dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca wyjazdu, rodzaju środka lokomocji.

 

Czas trwania inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uzależniony jest ilości zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów:

  • w przypadku gdy instytucja planuje tylko jeden wyjazd zagraniczny grupy uczniów czas trwania projektu wynosi 6 miesięcy;
  • w przypadku realizacji więcej niż jeden wyjazd zagraniczny grup uczniów czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy;

Do realizacji projektu niezbędne jest uczestnictwo co najmniej dwóch organizacji z różnych krajów Unii Europejskiej:

  • instytucja wysyłająca – podmiot działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  • organizacja przyjmująca – podmiot z innego kraju członkowskiego UE.

W trakcie wyjazdów uczniowie powinni realizować program mobilności razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, podczas których opracowywane będą między innymi międzynarodowe materiały tematyczne, służące do powstania końcowych efektów inicjatyw w postaci broszur, prezentacji, ulotek lub innych form edukacyjnych pozwalających wzmocnić realizację głównego celu projektu.

 

Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową, stanowiąc silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji można kontktować się bezpośrednio z pracownikami zespołu PO WER SE pod nr tel.: 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl.

 

Strona internetowa projektu http://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl