strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Niepodległa

2018-05-17 07:48 / 8145   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
"Niepodległa" - składania wniosków o dofinansowanie projektów

Dyrektorzy szkół mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na  realizację zadania obejmującego przygotowanie i prowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole do organów prowadzących szkoły w terminie do 11 czerwca 2018 r. – zgodnie przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

 

  Projekty szkół/placówek na realizację zadania powinny zawierać:

 

obowiązkowo:

  • organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  • zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej;

 

dodatkowo (nieobowiązkowo) mogą też opisywać:

  • inne działania w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice lub imprezy sportowe.

Dofinansowanie dla szkoły na zadanie wynosi od 3000 zł do 10 000 zł.

 

Organ prowadzący szkołę musi zapewnić 20% finansowego wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej do realizacji zadania oraz promocję zadania.

 

Organ prowadzący może złożyć do wojewody tylko jeden zbiorczy wniosek.

 

Wojewodowie zobowiązani są do powołania zespołów oceniających poziom wniosków pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. Następnie wojewodowie przekażą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zatwierdzony protokół z oceny, zawierający m.in. wykaz szkół i placówek, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego. Na podstawie ostatecznej oceny wniosków szkół i placówek przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, minister podejmie decyzję o udzieleniu dotacji organom prowadzącym szkoły i placówki, wskazując szkoły, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację zadania.

 

Dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkoły/placówki wynosi od 3 000 zł do 50 000 zł.

 

Realizacja zadań w zakresie określonym w ww. rozporządzeniu została przewidziana na 2018 r. i  będzie finansowana w ramach środków budżetu państwa zaplanowanych w części 30 Oświata i wychowanie, w łącznej wysokości 2 000 000 zł oraz w ramach środków pochodzących z 20% finansowego wkładu własnego organów prowadzących szkoły i placówki.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl