strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2011-11-15 14:03 / 2422   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „WYPRAWKA SZKOLNA”

Bydgoszcz, 15  listopada 2011 r.

 


Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.

„WYPRAWKA SZKOLNA ”

 

WO.0710.4.2011.HW                                          

 

 

Szanowni Państwo             
Prezydenci,

Burmistrzowie i Wójtowie
Województwa  kujawsko-pomorskiego

 

          Realizując założenia  i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”, proszę o przygotowanie szczegółowej informacji o realizacji  programu.  Jednocześnie,  biorąc pod uwagę znaczne rozbieżności pomiędzy szacunkowymi danymi przesłanymi przez Państwa
w kwietniu 2011 r. o liczbie uprawnionych do pomocy w ramach programu oraz wykonaniem programu, przesłanym we wrześniu br., wskazujące na wykorzystanie ok. 60 % pierwotnie planowanych środków, zwracam się do Państwa o przedstawienie pogłębionej analizy
w zakresie:

  •  mniejszego od zakładanego udziału w programie uczniów spełniających kryterium dochodowe,
  • mniejszego od zakładanego (ok. 5-6%) udziału w programie uczniów spoza kryterium dochodowego,
  • mniejszego od zakładanego (ok. 50%) udziału w programie uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności  jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (....), o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W celu ujednolicenia przekazywanych danych, w załączeniu, przesyłam tabelę dotyczącą realizacji programu z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2011 roku na adres:

 

hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

oraz listownie na adres:

 

Kuratorium Oświaty

ul. Konarskiego 1-3,

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem na kopercie Sprawozdanie  „Wyprawka szkolna"

 

 

po. Kujawsko-Pomorskiego

Wicekuratora Oświaty

Danuta Szymańska - Al Samarrai
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl