strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-06-06 12:23 / 4594   S.Klichważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zbieranie danych do „Wyprawka szkolna” w 2014 r.

WO.531.3.2014 .HW                                                                              Bydgoszcz,  6 czerwca 2014 r.           

 

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast
Burmistrzowie, Wójtowie
województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

W związku z przygotowywanym do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą
o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów
w roku szkolnym 2014/2015.

 

Zestawienie według załączonego wzoru, proszę przesłać  do dnia  13 czerwca 2014 r. na adres hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3  85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „Wyprawka szkolna 2014”.

 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,

klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto

 

także uczniów:

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Ważne 
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie: 
• słabosłyszący, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również

zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów. 

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,  matematycznej,  przyrodniczej  i społecznej,  zapewnionego  przez  ministra   właściwego do  spraw oświaty  i  wychowania.


Ważne 
W przypadku uczniów, którzy ubiegają  się  o  pomoc  na podstawie  kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.


 

 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub

znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu

umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie

korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji:

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i

wychowania

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I

stopnia;

3) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej oraz

klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub

znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z

niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu

umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących,

słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły

podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej

I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części

podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI

szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły

muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły

baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia

specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra

właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów:

 niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, zautyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI

szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów

słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do

spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części

podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z

niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu

umiarkowanym lub znacznym)

 

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum

ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub

znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w

przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum

ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły

muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk

pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej

szkoły baletowej lub technikum

do kwoty 445 zł

 

 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2014 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

                                                                                              Anna Łukaszewska

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

a) tabela dotycząca realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl