strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-08-21 14:50 / 5608   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Nabór wniosków organów prowadzących w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dotacje w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „Bezpieczna+”.

Dofinansowanie działań szkół i organów prowadzących szkoły w województwie będzie związane z realizacją celu szczegółowego nr 2 programu – Kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na realizację programu w województwie kujawsko-pomorskim przeznaczono kwotę 219 633 zł.

Informacje o założeniach i celach programu oraz rekomendowane działania znajdują się w załączniku do uchwały Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –„Bezpieczna+, a zasady aplikowania o dotacje oraz ich przyznawania w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 –2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Dokumenty są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/program-bezpieczna

Wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego składać mogą publiczne i niepubliczne organy prowadzące szkoły (program nie dotyczy przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych). Wnioski, zawierające dane wskazane w rozporządzeniu, należy składać do 15 września 2015 r. w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz. W przypadku wniosków przesyłanych pocztą za termin złożenia uważana będzie data wpływu do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Równocześnie organy prowadzące zobowiązane są przesłać elektroniczne wersje wniosków i zestawień na adres anicpon@bydgoszcz.uw.gov.pl . Wiadomości powinny być zatytułowane Bezpieczna+ - nazwa organu przesyłającego wniosek. (np. Bezpieczna+ -  Gmina (nazwa gminy))

Do wniosku organu prowadzącego muszą być dołączone jako załączniki wnioski dyrektorów szkół występujących o dotacje oraz zestawienie wniosków szkół. W przypadku organów prowadzących szkoły, będących podmiotami niepublicznymi lub osobami fizycznymi należy załaczyć wyciag z wpisu do KRS wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania lub wpis do odpowiedniego rejestru szkół i placówek.

Poniżej zamieszczamy  formularze wniosków oraz wzór zestawienia zbiorczego wniosków. Wysłanie wniosku w innej formie, o ile będzie on zawierał wszystkie wskazane w rozporządzeniu informacje, nie będzie dyskwalifikowało wniosku.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl