strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-09-04 13:18 / 5649   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - II NABÓR DODATKOWY

Na podstawie:

  • art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), 
  • art. 8 ust. 1 pkt 2  i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513),

  

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY

OGŁASZA II NABÓR DODATKOWY

 

w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 

RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, które

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania.

 

 

Rodzaj zadania

 

 

Wysokość

Środków

 

 

Cel główny programu:

 

Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

 

Cel szczegółowy

Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, internetu, hazardu.

 

Upowszechnianie programów wczesnej interwencji, opartych na naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, adresowanych do okazjonalnych użytkowników narkotyków, w szczególności marihuany i haszyszu;  i promowania życia bez uzależnień.

 

Zadanie należy zrealizować w formie debaty środowiskowej w miastach powiatowych i miastach gminach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.828,00

 

1.Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

2.Zadania Programu będą dofinansowane w ramach udzielanych dotacji i realizowane przez:

a) jednostki samorządu terytorialnego, w oparciu o porozumienia zawarte z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, przy uwzględnieniu przepisów odpowiednio:

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (załącznik nr 3 do Ogłoszenia „Regulamin konkursu ofert na realizację zdania publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego”)

 

b) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którym zlecona zostanie realizacja zadania w trybie tej ustawy, (załącznik nr 4 do Ogłoszenia „Regulamin konkursu ofert na realizację zdania publicznego przez organizacje pozarządowe”)

 

3.Do konkursu może przystąpić podmiot, wobec którego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

4.Do dofinansowania wyłoniona zostanie jedna oferta gwarantująca wykorzystanie pełnej puli środków przeznaczonych na konkurs.

 

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Kuratorium Oświaty pok. 300 lub przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85- 066 Bydgoszcz, do dnia 25 września 2015 r.  (liczy się data wpływu wniosku do urzędu ) z dopiskiem na kopercie:  „Konkurs ofert NABÓR DODATKOWY –  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

Kontakt:

Nabór, ocena formalna i merytoryczna ofert
tel. 52 34 97 636
hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem
tel. 52 34 97 622

anicpon@bydgoszcz.uw.gov.pl

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl