strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-11-23 08:35 / 5837   A. Nicpońważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalna kwota wsparcia wnioskowana z Priorytetu 3 może wynieść:

2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.
W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1.600 zł (do 70 uczniów), 2.500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4.500 zł (powyżej 170 uczniów).

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Przy wnioskowaniu o maksymalne kwoty wsparcia finansowego:

2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów)- (co  stanowi 80% całości zadania)

                 620 zł- finansowy wkład własny- (co stanowi -co najmniej 20%)

                 3100 zł- koszt całkowity w zł;                  
4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów)- (co stanowi 80% całości zadania)

                 1000 zł- finansowy wkład własny- (co stanowi -co najmniej 20%)

                 5000 zł- koszt całkowity w zł;
12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów)- (co stanowi 80% całości zadania)

                  3000 zł - finansowy wkład własny -(co stanowi -co najmniej 20%)

                  15000 zł- koszt całkowity w zł;
4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych- co stanowi 80 % całości zadania

                  1150 zł - finansowy wkład własny- (co stanowi -co najmniej 20%)

                  5750 zł - koszt całkowity w zł.

Trwałym rezultatem programu będzie zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

Zakupy książek powinny zostać skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

 

Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organów prowadzących upływa dnia 20 listopada br.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące upływa 15 grudnia br.


Ważne!!!

1. Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.

2. Organy prowadzące do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych szkoł/bibliotek pedagogicznych.

3. Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

4. Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami szkół/bibliotek pedagogicznych.

5. Kompletne wnioski- organy prowadzące przesyłają na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz - z dopiskiem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

 

Baza pytań i odpowiedzi:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-rozporzadzenie-opublikowane.html

 

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

2. Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

 

W załączeniu:

1. Wniosek dyrektora szkoły, biblioteki pedagogicznej- do organu prowadzącego

2. Wniosek organu prowadzącego- do wojewody

3. Załącznik organu prowadzącego – zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe

4. Załącznik organu prowadzącego- zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe

5. Harmonogram realizacji zadania
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl