strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-10-20 09:19 / 6673   A. Nicpońważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2017

Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2017

Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Maksymalna kwota wsparcia wnioskowana z Priorytetu 3 może wynieść:

2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów);
4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów);
12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów);
4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych.
W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to: 1.600 zł (do 70 uczniów), 2.500 zł (od 71 do 170 uczniów), 4.500 zł (powyżej 170 uczniów).

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Przy wnioskowaniu o maksymalne kwoty wsparcia finansowego:

2 480 zł dla małych szkół (do 70 uczniów)- (co stanowi 80% całości zadania)

620 zł- finansowy wkład własny- (co stanowi -co najmniej 20%)

3100 zł- koszt całkowity w zł;
4 000 zł dla średnich szkół (od 71 do 170 uczniów)- (co stanowi 80% całości zadania)

1000 zł- finansowy wkład własny- (co stanowi -co najmniej 20%)

5000 zł- koszt całkowity w zł;
12 000 zł dla dużych szkół (od 170 uczniów)- (co stanowi 80% całości zadania)

3000 zł - finansowy wkład własny -(co stanowi -co najmniej 20%)

15000 zł- koszt całkowity w zł;
4 600 zł dla bibliotek pedagogicznych- co stanowi 80 % całości zadania

1150 zł - finansowy wkład własny- (co stanowi -co najmniej 20%)

5750 zł - koszt całkowity w zł.

Trwałym rezultatem programu będzie zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Uczniowie powinni być zachęcani do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych.

Zakupy książek powinny zostać skonsultowane z organami przedstawicielskimi nauczycieli, uczniów i rodziców oraz z biblioteką publiczną, najbliższą miejsca zamieszkania uczniów.

Termin składania wniosków przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organów prowadzących upływa dnia 31 października br.

Termin składania wniosków przez organy prowadzące do wojewody upływa 20 listopada br.

Uwagi dotyczące składanych wniosków:

1. Wnioski- organy prowadzące składają drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz - z dopiskiem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300. Podana data jest terminem wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

2. Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół).

3. Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

4. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

5. Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.

6. Organy prowadzące do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych szkoł/bibliotek pedagogicznych.

7. Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami szkół/bibliotek pedagogicznych.

Kontakt:

wizytator Anna Nicpoń tel. 52-34-97-640 -zagadnienia merytoryczne

księgowość Agnieszka Ruczkowska, Katarzyna Lewandowska tel. 52-34-97-604- zagadnienia finansowe

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

2. Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

W załączeniu proponowane wzory wniosków:

Wzory wniosków, dostępne także na stronie : https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-formularze-dla-dyrektorow-i-organow-prowadzacych.html
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl