strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2017-09-05 09:34 / 7428   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Informacja na temat rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Bydgoszcz, 04 września 2017 r.

WO.531.N.1.2017.HW

 

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku ze stratami ponoszonymi przez rodziny w wyniku wystąpienia żywiołu na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło środki z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, ujętej w ustawie budżetowej na rok 2017, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

 

Pomoc finansowa w formie tych zasiłków wypłacana w wysokości:

 1. do 6000 zł – stanowi podstawę do udzielenia dzieciom i uczniom pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne;
 2. powyżej 3000 zł – stanowi podstawę do udzielenia pomocy:
  a) uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,
  b) dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Takie wsparcie przewiduje Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 127/2017 18 sierpnia br.

 

Uczniowie i dzieci mogą otrzymać:

 • § zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1000. zł. Kwota uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

  a) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 3 tys. zł;
  b) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 tys. zł.
 • § pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Ich odbiorcami będą dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, a także uczniowie klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą korzystać z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego. Za realizację zajęć jest odpowiedzialny odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.
 • § pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 -marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 tys. zł. Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne organizuje wojewoda.

UWAGA! Uczeń będzie mógł skorzystać albo z wyjazdu albo z zajęć.


Jak i gdzie można otrzymać wsparcie?

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy.

Zasiłek losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy. Wniosek o wyjazd albo zajęcia rodzice powinni złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy w tych formach jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

 

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd, ale nie później niż do 22 września 2017 r.


Więcej informacji o programie:

 • § Uchwała nr 127/2017 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w 2017 r. 
 • § Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. a podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 )– w załączeniu.

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl