strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dla szkół uczących zawodu oraz CKU i CKP ważna informacja
Szanowni Państwo uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2010/2011. Bardzo dziękujemy za poświęcony naszej ankiecie czas.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-07-08 15:15 / 2167    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów List do Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzone są badania statusu zawodowego dyrektora szkoły i placówki oświatowej oraz jego relacji z organem prowadzącym. Częścią tych badań jest ankieta skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym liście.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-05-09 09:34 / 2044    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dotycząca realizacji zajęć z bloku "edukacja zdrowotna" w gimnazjach
Ankieta dotycząca edukacji zdrowotnej w gimnazjach ma na celu zbadanie stopnia realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego w gimnazjach w drugim roku obowiązywania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-03-17 07:17 / 1911    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2011 ważna informacja
Informuję, że zgodnie z zapisami art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół wśród dyrektorów i nauczycieli. Do zebrania danych zbiorczych zostaną przygotowane formularze, które będą opublikowane w systemie PIKO na początku marca 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2011-03-11 10:15 / 1849    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dt. mobilności edukacyjnej młodzieży w szkołach zawodowych. ważna informacja
W II półroczu 2011 roku przypada okres sprawowania przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z głównych priorytetów polskiej Prezydencji w obszarze edukacji i młodzieży będzie wieloaspektowa mobilność. Biorąc powyższe pod uwagę, wzorem roku ubiegłego Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło inicjatywę mającą na celu zgromadzenie i upowszechnienie przykładów dobrych praktyk w zakresie mobilności edukacyjnej młodzieży, realizowanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety, dzięki której uzyskane informacje posłużą do dalszych prac prowadzonych w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-01-19 15:02 / 1788    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego ważna informacja
Prośba o wypełnienie ankiety. Celem jest zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami oświatowymi a organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi oraz ich wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego w roku szkolnym 2009/2010.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-07-13 13:31 / 1348    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Występowanie negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców - ostateczny termin wypełnienia ankiety ważna informacja
Uprzejmie proszę wszystkich Państwa Dyrektorów, którzy dotychczas nie wypełnili ankiety dotyczącej analizy sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę, o jej niezwłoczne wypełnienie. Ostateczny termin upływa w poniedziałek, 7 czerwca 2010 o godz. 12.00. Proszę potraktować to zadanie jako bardzo pilne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-06-04 10:01 / 1259    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2010 ważna informacja
Zgodnie z zapisami art.31 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Poniżej umieszczamy wzory ankiet adresowanych do poszczególnych grup respondentów. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół i placówek wśród dyrektorów i nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2010-05-26 07:49 / 1240    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyjaśnienia dotyczące obowiązkowego badania problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców ważna informacja
W uzupełnieniu komunikatu z dnia 21 maja 2010 r., dotyczącego badania problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców (tzw. eurosieroctwa), przekazuję wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia ankiety.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-25 11:32 / 1238    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przystępuje do przeprowadzenia badań dotyczących skali oraz problemów związanych z występowaniem negatywnych skutków migracji zarobkowej rodziców (tzw. eurosieroctwa). W tym celu została przygotowana elektroniczna ankieta zamieszczona pod adresem internetowym: www.men.gov.pl/migracja. O udzielenie odpowiedzi na pytania proszeni są dyrektorzy szkół i placówek publicznych i niepublicznych, ogólnodostępnych i specjalnych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół dla dorosłych do których uczęszczają osoby niepełnoletnie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-05-21 14:53 / 1233    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl