strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2015-02-16 08:20 / 5170   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli

Bydgoszcz, 6 lutego 2015 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, placówek 

 województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Kuratorium   Oświaty  w  Bydgoszczy zgodnie   z  organizowanym   corocznym   badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 7/2015  z dnia 27 stycznia 2015 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwa kujawsko-pomorskiego przesyła 6 arkuszy zawierających proponowaną tematykę szkoleń rady pedagogicznej.

Informujemy, że proponowana tematyka szkoleń  w 2015 r. rad pedagogicznych wynika z analizy wniosków sformułowanych  przez pracowników nadzoru pedagogicznego po realizacji ewaluacji zewnętrznej w szkołach i placówkach województwa, zrealizowanej tematyce kontroli planowych i doraźnych  oraz sformułowanych po nich wnioskach, uwzględnia kierunki rozwoju i realizacji polityki oświatowej państwa i regionu.  Załączone arkusze uwzględniają podział na poszczególne typy szkół i placówek oraz odpowiadające im wymagania  określone w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego  z 10 maja 2013 - Dz.U.  poz. 560.

 

Zestawienie załączników przedstawiono poniżej.

 • Załącznik nr I - Przedszkola
 • Załącznik nr II - Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • Załącznik nr III - Placówki oświatowo-wychowawcze i placówki artystyczne
 • Załącznik nr IV - Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne
 • Załącznik nr V - Specjalne ośrodki wychowania oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniów w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • Załącznik nr VI - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi  o wskazanie przez dyrektora, w określonym załączniku  - adekwatnie do typu szkoły lub placówki, pożądanej tematyki szkoleń swojej rady pedagogicznej oraz liczby osób mających uczestniczyć w tym szkoleniu, wynikającej z wniosków sformułowanych po przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej lub zewnętrznej  oraz zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli.

 

Arkusz do pobrania ze strony www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl lub z wiadomości w PIKO. Kwestionariusz, po wydrukowaniu i wypełnieniu oraz opieczętowaniu i podpisaniu przez dyrektora szkoły/placówki, prosimy przesłać  do 13 lutego 2015 r., na adres: st. wizytator Kazimierz Mikulski, Kuratorium Oświaty, Wydział Rozwoju Edukacji, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,  z dopiskiem na kopercie "BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w 2015". Telefon do kontaktu: 52 34 97 602.

Zebrane informacje dotyczące badania potrzeb nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. posłużą do:

a) stworzenia katalogu form szkoleniowych finansowanych z art. 70a KN  przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (realizację zamówienia publicznego zaplanowano na I półrocze 2015/2016);

b) określenia zakresu organizacyjnego i merytorycznego wsparcia poszczególnych szkół i placówek przez publiczne placówki doskonalenia, które są odpowiedzialne za wspomaganie tych typów podmiotów na swoim terenie.

Uwaga!

W przypadku szkół  i placówek funkcjonujących w zespołach arkusz w zakresie wskazania potrzeb doskonalenia nauczycieli powinien być wypełniony odrębnie dla każdej z placówek.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

 


Załączniki

 1. Przedszkola
 2. Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
  i doskonalenia zawodowego
 3. Placówki oświatowo-wychowawcze i placówki artystyczne
 4. Placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne
 5. Specjalne ośrodki wychowania oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniów
  w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 6. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl