strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2015-06-03 08:53 / 5485   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu

25 maja 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych n1 w Świeciu, odbyło się uroczyste wręczenie raportów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Franciszek Koszowski – Starosta Świecki, Pani Barbara Studzińska - Wicestarosta Świecki, Pani Anna Borysiak- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Joanna Jendykiewicz-Owczarek - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Bożena Szydłowska- Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pan Tadeusz Gajewski – wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,  Ks. Kanonik Wiesław Kubiak, Pani Hanna Jurek –Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, Pani Małgorzata Imiłkowska – Dyrektor PCPR w Świeciu, st. bryg. mgr inż. Janisław Buller - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Pan Roman Witt – Komendant Straży Miejskiej, Pani Halina Urban - Prezes Miejsko-Gminnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Pan Adam Kuffel - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych, Pani Maria Wacławik –Vistula Partner, Pani Anna Urban- Przedstawiciel Inkubatora Przedsiębiorczości, a także Prezydium Rady Rodziców Pani Joanna Minikowska, Pani Anita Piotrowska, Pani Adrianna Burczykowska i Pani Elżbieta Angielczyk.

 

Badaniu, w ramach ewaluacji, podlegały trzy wymagania:

  • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
  • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
  • Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Ewaluatorzy, szczególnie pozytywnie ocenili proces wspomagania uczniów, dostosowania metod, form i narzędzi pracy do potrzeb dzieci z uwzględnieniem ich możliwości, zainteresowań i zaleceń zawartych  w orzeczeniach do kształcenia specjalnego. Zwrócono uwagę na warunki, jakie szkoła stwarza każdemu uczniowi, aby czuł się w niej przyjaźnie i bezpiecznie. Wizytatorzy, w imieniu Pani Anny Łukaszewskiej – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, przekazali raporty z ewaluacji na ręce Pana Franciszka Koszowskiego - Starosty Świeckiego oraz Pani Małgorzaty Błaszkiewicz - dyrektora Szkoły. Pan Starosta w swoim wystąpieniu pogratulował placówkom współtworzącym Zespół Szkół Specjalnych nr 1, sukcesów, wysokich wyników kształcenia, uczniom wielu zainteresowań i talentów oraz podkreślił, że są wspaniałą wizytówką powiatu świeckiego.

Uroczystość, swoimi występami, uświetniły przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, a także młodzież gimnazjum i  zasadniczej szkoły zawodowej.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl