strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2016-09-19 10:12 / 6575   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia  15  września 2016 r.

 

w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie art. 20d ust 1-3, art. 31 ust. 1 pkt 7, art. 44j i art. 44zx ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), § 30 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/13 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:


§ 1. W roku szkolnym 2016/2017 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

1) dla uczniów szkół podstawowych z przedmiotów:

a) język polski;

b) matematyka;

c) przyroda;

d) język angielski;

2) dla uczniów gimnazjów z przedmiotów:

a) język polski;

b) język angielski;

c) język niemiecki;

d) język francuski;

e) język rosyjski;

f) historia;

g) matematyka;

h) fizyka;

i) chemia;

j) biologia;

k) geografia;

l) język hiszpański.

§ 2.1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami wojewódzkie i rejonowe komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu.

2. W zarządzeniach, o których mowa w ust. 1, zostanie określony szczegółowy skład wojewódzkich i rejonowych komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków rejonowej komisji konkursu przedmiotowego powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

4. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

5. Zadania wojewódzkich, rejonowych i szkolnych komisji konkursów określa „Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych”, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

6. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 3. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wprowadza do realizacji „Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2016/2017”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Regulamin ogólny, o którym mowa w § 3, obowiązuje:

1) wojewódzkie komisje konkursowe;

2) rejonowe komisje konkursowe;

3) szkolne komisje konkursowe.

§ 5. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z testami, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z regulaminem ogólnym, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia, oraz do realizacji zadań określonych w Regulaminie ogólnym.

§ 6. Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 7.1. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia potwierdzające udział w konkursie.

2. Zaświadczenie jest ważne na terenie całego kraju.

§ 8. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

§ 9.1 W roku szkolnym 2016/2017 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty organizuje, w formie pilotażu, przedmiotowy konkurs z informatyki dla uczniów gimnazjów.

2. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wprowadza do realizacji „Regulamin szczegółowy Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z informatyki”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl