strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2019-02-22 15:24 / 8678   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Przedstawiciele Organów
prowadzących

publiczne szkoły podstawowe
w województwie kujawsko-pomorskim

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. , w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. 2019 r. poz. 267),
  • Uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).

Wzory formularzy:

  1. Wniosek organu prowadzącego szkołę,
  2. Załącznik do wniosku.

Krótka charakterystyka Programu:

Program ma zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Rodzic lub dyrektor szkoły wnioskuje do gminy o sfinansowanie posiłku dla ucznia. Jeżeli zapewnienie posiłku następuje w stołówce szkolnej, wojewoda może zwiększyć dotację dla gminy o 5% w ramach Programu.

 

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

Szczegółowe informacje załączonym w pliku: Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl