strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2012-11-10 13:14 / 140
DZIEŃ DLA ZDROWIA
Działanie opracowano w placówce:

Autor / autorzy działania:Witold Zygadlewicz - opiekun Szkolnego Koła LOP
lopzso1gdz@wp.pl
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:cyklicznie w ciągu roku szkolnego - VIII edycja (część zadań konkursowych powtarzalnych, a część zadań nowych, połączone z inscenizacjami o różnej tematyce z zakresu profilaktyki zdrowotnej i sz
Forma zajęć:udział uczniów w zadaniach konkursowych
Adresat zajęć:uczniowie klas IV-VI SP i I-III G
Cel działania:
a) Ogólne:
- promocja zdrowia i zdrowego stylu życia wśród uczniów klas IV-VI SP i I-III G,
- uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz niebezpiecznymi zachowaniami,
- kształtowanie postawy zainteresowania własnym zdrowiem i jego ochroną.
b) Operacyjne - uczniowie:
- znają zasady higieny osobistej oraz prowadzenia higienicznego trybu życia,
- przestrzegają zasad prawidłowego odżywiania i znajomości pojęć związanych z odżywianiem,
- rozróżniają podstawowe grupy produktów żywnościowych oraz rozumieją ich znaczenie w procesie odżywiania,
- mają świadomość znaczenia witamin dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
- rozróżniają choroby oraz sposoby ich zwalczania,
- rozumieją zagrożenia związane z uzależnieniami i starają się im przeciwdziałać,
- znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- dbają o sylwetkę swojego ciała, starając się prawidłowo wykonać przydzielone im zadania sportowe.

Szczegółowy opis działania:

Coroczne organizowanie przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody konkursów wiedzy o tematyce prozdrowotnej wraz z towarzyszącymi im zadaniami sportowymi, połączonymi z różnorodnymi inscenizacjami przestrzegającymi przed uzależnieniami od alkoholu, papierosów, narkotyków, leków, telewizji, komputera, Internetu, gier komputerowych, zakupów, pracy, nadmiernego jedzenia itp. Każdego roku na ten dzień uczniowie w ramach konkurencji przygotowują prace plastyczne w formie oryginalnych plakatów, które mają przestrzegać przed ryzykownymi zachowaniami zagrażającymi zdrowiu człowieka, wykonują ciekawe ulotki podkreślające szkodliwość używek, przygotowują hasła antynikotynowe, antyalkoholowe lub antynarkotykowe, jakie umieściliby na opakowaniach papierosów, pojemnikach z alkoholem i miejscach, gdzie istnieje realna groźba rozprowadzania narkotyków lub dopalaczy. Wykonują antyreklamę papierosów lub innych używek (alkoholu lub narkotyku) w postaci wiersza, który oddaje istotę ich szkodliwego wpływu na zdrowie i życie człowieka.

Organizacja DNIA DLA ZDROWIA poprzedzona jest przygotowaniem szczegółowych scenariuszy i regulaminów konkursowych, które każdego roku odbywają się pod innym hasłem przewodnim. W bieżącym roku szk. 2012/2013 (a jest to już VIII edycja) hasło to brzmi: "Promujemy zdrowy styl życia, wolny od nałogów", a w minionych latach szkolnych brzmiały one następująco: „NIE PAL! NIE BIERZ! NIE PIJ!”, ABY ZDROWYM BYĆ, TRZEBA UMIEĆ ŻYĆ”, „WSZYSCY CHCEMY ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE” itp.

Aby urozmaicić przebieg obchodów DNIA DLA ZDROWIA uczniowie wcześniej przygotowują się do zadań zaplanowanych w regulaminie konkursów, są też zachęcani do udziału w różnego rodzaju konkurencjach sportowych, takich jak: sztafeta w siadzie na kocyku, marsz z książką na głowie, sztafeta ze ślizgiem tyłem na ławeczce, taśmociągi itp. Tym sposobem uczniowie zachęcani są do aktywnego ruchu, który stanowi ważny element codziennej dbałości o zdrowie.

Wszystkie obchody DNI DLA ZDROWIA ubogacane są inscenizacjami przygotowywanymi przez członków koła LOP, a poświęconymi profilaktyce antynikotynowej, antyalkoholowej czy antynarkotykowej. Są też przygotowywane rozprawy sądowe nad różnego rodzaju używkami. Działania te stanowią jedną systemową całość mającą na celu uświadamianie uczniom – jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie od najmłodszych lat życia.

Aby docenić wkład pracy uczniów w przygotowania do poszczególnych konkurencji zaplanowanych na kolejne edycje obchodów DNIA DLA ZDROWIA zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni w różnych konkursach nagradzani są upominkami i dyplomami zakupionymi z funduszy uzyskanych od honorowych patronów tego przedsięwzięcia: Prezydenta Grudziądza, Dyrektora Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Co roku przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem adresatów: uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum.  

       

Efekty działania:
Skuteczne uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz niebezpiecznymi zachowaniami wynikającymi z nadmiernego przesiadywania przed komputerem, np. podczas gier komputerowych, w Internecie, jak również z powodu: niekontrolowanego oglądania TV i robienia zakupów, nadmiernego spożywania jedzenia itp., propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia jako alternatywy dla sięgania po papierosa, alkohol lub inną używkę uzależniającą, ukazanie uczniom konieczności zachowania swojej indywidualności i nie poddawania się trendom skierowanym na tzw. "szpanowanie" polegające na paleniu tytoniu, piciu alkoholu czy zażywaniu narkotyków, stworzenie warunków do plastycznej lub opisowej interpretacji problemu poprzez możliwości wykazania się różnymi umiejętnościami twórczymi dzieci, dbanie o zdrowie poprzez znajomość zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej oraz poznawanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Współpraca z instytucjami opiera się głównie na sponsorowaniu przez nie nagród dla laureatów i uczniów wyróżnionych w poszczególnych konkurencjach organizowanych podczas obchodów DNIA DLA ZDROWIA oraz na obejmowaniu tego przedsięwzięcia przez te instytucje Patronatem Honorowym: Prezydent Grudziądza, Dyrektor Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu.
Propagowanie idei w mediach lokalnych: Spółdzielczej Telewizji Kablowej w Grudziądzu oraz lokalnych gazetach: "Nowości" i "Gazeta Pomorska".


Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zso1.edu.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl