strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2014-04-22 09:57 / 284
Wychowanie patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
Działanie opracowano w placówce:Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
Bukowa 9
87-800 Włocławek
Autor / autorzy działania:Elżbieta Straszewska
Dział i zakres działania:inne działania
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:część działań ma charakter stały, inne ustalane są na dany rok szkolny
Forma zajęć:zajęcia z wychowawcą, zajęcia pozalekcyjne
Adresat zajęć:uczniowie klas IV-VI
Cel działania:
- budzenie uczuć patriotycznych;
- zapoznanie uczniów z polskim dziedzictwem narodowym;
- poznawanie historii „małej ojczyzny”;
- kształtowanie tożsamości narodowej i szacunku dla przeszłości;
- integracja środowiska szkolnego i lokalnego.


Szczegółowy opis działania:

Jedną z podstawowych cech, którą wychowawcy pragną wykształcić u swych wychowanków w ramach edukacji obywatelskiej jest patriotyzm. W Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku działaniami, które służą osiągnięciu powyższego celu są przedsięwzięcia podejmowane w ramach realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowania Patriotycznego. Placówka ta, nosząc imię Wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego – twórcy niepodległego państwa polskiego, wychowuje dzieci i młodzież w duchu poszanowania tradycji i kultury narodowej, kształtuje postawy patriotyczne, uczy poprzez poznawanie historii, miłości zarówno do „Małej Ojczyzny" jak i do Rzeczpospolitej Polskiej. Nauczyciele wychodząc naprzeciw naturalnej ciekawości uczniów starają się zaspakajać ją nie tylko w tradycyjny sposób – w systemie klasowo-lekcyjnym, ale szukają nowych, atrakcyjnych form. Jedną z nich jest organizowanie przy współpracy PTTK oddział Włocławek pieszych wycieczek po naszym mieście. Nieocenioną pomoc w tym zakresie wyświadcza nam od wielu lat przewodnik PTTK, który nieodpłatnie wprowadza uczniów w tajniki historii naszej „Małej Ojczyzny". Troską dyrekcji i wychowawców jest, aby uczniowie drugiego etapu edukacyjnego mieli możliwość cyklicznego uczestniczenia w następujących wycieczkach:

- do Pomnika Obrońców Wisły,

- na Cmentarz Komunalny,

- na zaporę wodną,

- szlakiem kościołów włocławskich.

Wyjście z sal lekcyjnych, przemierzanie różnych zakątków miasta, któremu towarzyszy gawęda przewodnika jest cenną lekcją historii, doskonałą okazją do wejścia w głąb dziejów „Małej Ojczyzny". Daje również uczniom możliwość poznania znaczących osób, które w przeszłości kształtowały oblicze naszego miasta, czy też ginęły w walkach o jego wolność. Jednym ze znaczących efektów tych wycieczek jest odnalezienie na Cmentarzu Komunalnym tablicy Janusza Kiełczewskiego - legionisty Marszałka Józefa Piłsudskiego, nad którą nasza szkoła sprawuje opiekę. Uczniowie z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości odwiedzają to miejsce, zapalają tam znicze i składają kwiaty. Społeczność tej szkoły jest otwarta na inicjatywy o charakterze patriotycznym powstające w środowisku lokalnym i z zaangażowaniem włącza się w ich realizację. Jednym z takich projektów było współtworzenie razem z Wydziałem Edukacji UM i Teatrem Impresaryjnym cyklu pt. „Żywe lekcje historii". Polegał on na prezentacji przez uczniów na deskach teatru przedstawienia o tematyce patriotycznej. Było to niezwykle ważne wydarzenie w życiu szkoły. Pozwoliło zarówno wychowankom, jak i nauczycielom zaangażowanym w jego realizację wzbogacić się o nowe doświadczenia, pochylić się z refleksją nad dziejami Ojczyzny i nadać jej artystyczny wyraz. Cenną inicjatywą, która skupiła społeczność szkolną oraz środowisko lokalne wokół słusznej sprawy, było przystąpienie do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia". Akcja miała na celu posadzenie na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej 21 473 Dębów Pamięci. Jeden Dąb oznacza jedno nazwisko z listy katyńskiej. Uczniowie szkoły, pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego, we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Włocławek, dotarli do życiorysów żołnierzy zamordowanych na wschodzie, których życie związane było z naszym miastem. Następnie, spośród wielu postaci wybrane zostały dwie osoby: generał brygady Franciszek Sudoł i ksiądz pułkownik Edmund Nowak. Dla uczczenia ich pamięci, we wrześniu 2009 roku, w rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do Polski, posadzone zostały przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły dwa Dęby Pamięci. Znajdują się one przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Parku im. Władysława Łokietka. Były to pierwsze Dęby Pamięci we Włocławku. W uroczystości posadzenia Dębów Pamięci brali udział kombatanci – żołnierze Armii Krajowej, Sybiracy, Żołnierze – Górnicy. W 2011 r. realizatorom projektu udało się dotrzeć do rodziny zamordowanego w Charkowie majora Mariana Kiełczewskiego. Po zebraniu informacji biograficznych na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez uczniów z p. Lilianąc Leitgeber – bratanicą zamordowanego żołnierza, zebraniu pamiątkowych zdjęć, przystąpiono do organizowania uroczystości posadzenia pamiątkowego Dębu. Miała ona miejsce w 71. rocznicę zbrodni katyńskiej. Uświetniła ją swoją obecnością rodzina majora Kiełczowskiego. Rozpoczęty w 2008 r. projekt jest kontynuowany do chwili obecnej. W związku z pełnieniem przez uczniów opieki nad Pomnikiem Żołnierzy AK, którą powierzyła im w 2008 r. Przewodnicząca Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa, stał się on miejscem spotkań patriotycznych dla społeczności szkolnej i lokalnej. Wśród nich należy wymienić spotkania z okazji kolejnych rocznic zbrodni katyńskiej, agresji Związku Radzieckiego na Polskę, a także „Ognisko Patriotyzmu" w Święto Niepodległości i w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kolejną inicjatywą, którą placówka realizuje już od 14 lat jest Międzyszkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej „Moja Ojczyzna". Jego adresatami są uczniowie włocławskich szkół oraz zaprzyjaźnionych placówek z regionu noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Honorowy patronat nad tym konkursem na przestrzeni lat sprawował kolejno Prezydent Miasta Włocławek, a następnie Przewodnicząca Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Inicjatywa ta jest z powodzeniem realizowana dzięki wsparciu Honorowego Patrona, Rady Rodziców, środków własnych szkoły oraz prywatnych sponsorów.Efekty działania:
Uczniowie znają ważne fakty z historii Polski, znają historię swojego miasta i regionu, maja poczucie dumy narodowej i szacunek dla dokonań poprzednich pokoleń. Nastąpiła integracja środowiska szkolnego i lokalnego wokół słusznej sprawy, jaką jest kultywowanie pamięci narodowej. Zostały posadzona „Dęby Pamięci”, uczniowie troszczą się o miejsca pamięci narodowej znajdujące się w najbliższym środowisku.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
- Wydział Kultury Urzędu Miasta Włocławek
- Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku
- PTTK oddział Włocławek
- osoby prywatne

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl