strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2016-01-08 15:08 / 410
Realizacja projektu "Alternative energy - present and future energetics" w Zespole Szkół Elektrycznych we Włoclawku
Działanie opracowano w placówce:Technikum nr 4
Toruńska 77/83
87-800 Włocławek
Autor / autorzy działania:Oliwia Olejniczak
zsel@zsel.edu.pl
Dział i zakres działania:kształcenie zawodowe
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:Od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
Forma zajęć:Zajęcia dodatkowe
Adresat zajęć:Uczniowie i naucz. ZSEl we Włocławku i Gyöngyös
Cel działania:
Opracowanie i realizacja projektu "Alternative energy - present and future energetics" w ramach partnerskiego programu Comenius, "Uczenie się przez całe życie".
Celem projektu było wypracowanie zmiany sposobu postrzegania przez uczniów roli energii alternatywnej w procesie jej produkcji w Polsce i na Węgrzech. Porównanie poziomu rozwoju przemysłowego i technologicznego, a także praktycznego aspektu pozyskiwania energii odnawialnej w obydwu krajach. Wskazanie ewentualnych przeszkód na drodze rozwoju tej dziedziny energetyki.
Nauczyciele zaangażowani w projekt mieli szansę rozwinąć swoje kompetencje zawodowe poprzez wspólną pracę nad skryptem naukowym, który stanowił bazę dydaktyczną dla cyklu zajęć przewidzianych dla uczniów w trakcie wzajemnych wizyt w szkołach partnerskich. Rozwijanie kompetencji komputerowych uczniów poprzez wspólną pracę nad panelem Internetowym projektu. Rozwijanie kompetencji zawodowych dzięki wspólnej pracy w języku angielskim nad implementacją produktu.

Szczegółowy opis działania:

Realizacja projektu jest kontynuacją ponad 10-letniej wpółpracy Zespołu Szkół Elektrycznych we Włoclawku ze szkołą VBJ z Gyöngyös na Węgrzech.

"Energia alternatywna – teraźniejszość i przyszłość energetyki” to projekt dotyczący alternatywnych źródeł energii oraz ich obecnej i przyszłej roli w produkcji energii. Projekt zrealizowano w ramach partnerskiego programu Comenius "Uczenie się przez całe życie". Dokumentację projektową złożono w lutym 2013 roku.

 

Na początku realizacji projektu ogłoszony został konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą wybranego alternatywnego źródła energii. Miał on na celu wyłonić uczestników Projektu „Alternative energy – present and future energetics”. Udział szkoły w prokjekcie oraz konkurs został oficjalnie ogłoszony przez dyrektora szkoły. Na szkolnej stronie internetowej opublikowano jego zasady i regulamin.

Informacja o trwającym w ramach projektu konkursie pojawiła się w formie reportażu w lokalnej telewizji http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/alternatywna_energia_1.php

 

Konkurs podsumowano 6.12.2013r.  http://zsel.edu.pl/wiadomosci/pliki_2013_2014/konkurs_energia_wyniki.pdf a zwycięzcy konkursu stali się oficjalnymi uczestnikami projektu, otrzymali pakiety informacji dotyczące wymagań programu wyjazdu na Węgry.

 

Zwycięzcy konkursu zbudowali panel projektowy http://www.projektenergiaalternatywna.pl/, który stanowi platformę wymiany informacji oraz prezentacji efektów produktów projektu w języku angielskim. Uczestnicy projektu po obowiązkowym zalogowaniu się na panelu, zamieścili na nim nagrodzone prezentacje.  http://www.projektenergiaalternatywna.pl/our-presentations.

 

W grudniu 2013 r. zakupiony został sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zająć z alternatywnych źródeł energii. Przygotowano opis sprzętu oraz instrukcje do prowadzenia zajęć.  http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/nowosci_dydaktyka.php

 

W okresie 04.03.2014 r.-14.03.2014 r. odbył się wyjazd 10 uczniów i 3 nauczycieli na Węgry. W trakcie pobytu w Gyöngyös stworzona została w języku angielskim dokumentacja poprojektowa, która posłużyła porównaniu sposobów wytwarzania energii alternatywnej w Polsce i na Węgrzech.

http://www.projektenergiaalternatywna.pl/visits/polish-group.

 

Harmonogram działań projektowych na Węgrzech:


1. 7.03 2014 r. - zwiedzanie wytawy przyrodniczej w muzeum Matra w Gyöngyös.

 http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/matra.php,

 

2. 7.03. 2014 r. -  zwiedzanie eksperymentalnej instalacji - ogniw fotowoltaicznych.

 http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/dobromir_wegry.php ,

 

3. 8.03.2014 r. wizyta w Eger – zwiedzanie powulkanicznego tufu

http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/eger.php,

 

4. 10.03.2014 r. zwiedzanie  hydroelektrowni w Kiskore na rzece Tisza.

 http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/tama_wegry.php, 11.03 – wizyta w elektrowni konwencjonalnej Visonta,

 

5. 11.03.2014 r. - izyta w elektrowni Tass Puszta biomasa.

http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/wegierska_marchewka.php

 

6. 12.03. 2014  - uczestniczenie w wykładzie o odnawialnych źródłach energii na uniwersytecie technicznym w Budapeszcie, dotyczący trendów pozyskiwania energii alternatywnej. Zwiedzanie instalacji dototyczących wytwarzania energii odnawialnej na uniwersytecie  w Budapeszcie. 

http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/solary_wegry.php

 

7. Spotkanie z władzami miasta Gyongyos.

http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/spotkanie_na_szczycie.php służące przedstawieniu założeń Projektu.

 

8. Zwidzanie szkoły. Udział uczesników wyjazdu w lekcjach z języka węgierskiego oraz zajęciach dotyczących odnawialnych źródeł energii.

 http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/lekcja_wegry.php

 

Relacja z pobytu na bieżąco uzupełniania była na szkolnej stronie internetowej m.in. http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/wegry.php , a także stronie Urzędu Miasta Włocławek. 

http://mlodywloclawek.pl/w-szkole/1241, http://mlodywloclawek.pl/w-szkole/1202.

 

Lokalna telewizja informacyjna CW 24 16.04.2014 przeprowadziła wywiad z uczestnikami projektu pod kątem efektów pracy i przygotowania do realizacji mobilności szkoły partnerskiej z Węgier.

http://www.zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/wegrzy_hasaja.php

 

W dniach od 21.05.2014 r. do 30.05.2014 r. odbyła się rewizyta grupy projektowej z Węgier we Włocławku.

 

Harmonogram działań projektowych we Włocławku:


1. 22.05. 2014 r. - spotkanie grup projektowych w Zespole Szkół Elektrycznych we We Włocławku, zwiedzanie szkoły, pokaz szkolnej pracowni wysokich napięć.


2. 22.05. 2014r. - mecz w piłkę koszykową, spotanie z władzami miasta Włocławka.

 

3. 23.05.2014 r. - zwiedzanie włocławskiiego oddziału firmy Run Chłodnia.


4. 24.05.2014 r. - zwiedzanie farmy wiatrowej w miejscowości Sokołów k. Włocławka.


5. 25.05.2014 r. - spotkania inegracyjne grup projektowych.


6. 26.05.2014 r. - zwiedzanie elektrowni wodnej we Włocławku. Rejs po Wiśle.


7. 27.05.2014 r.  zwiedzanie włocławskiej firmy elektronivcznej Renex, zakładów chemicznych Anwil we Włocławku.


8. 28.05.2014 r. - zwiedzanie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK "Saniko" we Włocławku, biogazowni w podwłocławskiej miejscowości Machnacz.


9. 29.05.2014 r. - wycieczka do Torunia, zwiedzanie miasta oraz udział w zajęciach dotyczących energii odanwialnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Ponadto węgierska grupa projektowa brała udział w szkole w lekcjach z języka polskiego, zajęciach dotyczących odnawialnych źródłach energii, umiejętniści wykorzystywania technik graficznych przy zastosowaniu tabletów pozyskanych w ramach projektu "Alternative Energy - past, present and future of energetics".

 

Sprawozdanie z realizacji http://www.zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/wegrzy_hasaja.php, w tym wywiady telewizyjne, współpraca z lokalnymi instytucjami m.in. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej http://www.wcee.org.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 oraz przedsiębiorstwami np. Anwil SA.

 

Produkty projektu opisane i udostępnione na panelu Projektu to:

  1. Scenariusz oraz instrukcje w języku angielskim do tematu: Wyznaczanie punktu max mocy ogniwa fotowoltaicznego PV. http://www.projektenergiaalternatywna.pl/project-products/photovoltaic-panels-in-practice-lesson
  2. Scenariusz oraz instrukcje w języku angielskim do tematu: Obróbka graficzna zdjęć - kolaże.
  3. Polsko-angielsko-węgierski słowniczek terminów dot. energii alternatywnej.
  4. E-SOWA - interaktywny system wsparcia ruchu turystycznego na obszarach ekologicznie chronionych powstał w oparciu o badania prowadzone przez uczestniczki Projektu w trakcie jego realizacji http://www.zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2013_2014/sowa.php http://www.pzswir.pl/pliki/Protokol2014.pdf
  5. Autorskie programy nauczania języka angielskiego dla informatyków, elektroników, elektryków, teleinformatyków powstałe w oparciu o wypracowane produkty projektu, zaprezentowane w trakcie szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego zawodowego, a następnie zatwierdzone do realizacji w szkolnym zestawie programów nauczania.


Efekty działania:
Implementacja produktów projektu zakłada wypracowanie zmiany sposobu postrzegania roli energii alternatywnej w procesie produkcji energii w obu krajach. Dokonano porównania poziomu rozwoju przemysłowego i technologicznego, a także praktycznego aspektu pozyskiwania energii alternatywnej Polsce i na Węgrzech. Wskazanie przeszkód rozwoju tej dziedziny energetyki.
Projekt zakładał uzupełnienie programu nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach partnerskich o zagadnienia alternatywnych źródeł energii, rozważenie możliwości utworzenia nowego zawodu - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
Efektem realizacji projektu jest także internetowy panel projektu www.projektenergiaalternatywna.pl, który służy jako materiał dydaktyczny wspierający nauczycieli zajęć zawodowych, ale przede wszystkim nauczycieli języka angielskiego zawodowego w procesie kształcenia techników: elektryków, elektroników, informatyków i teleinformatyków, a także w procesie budowania własnych programów.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
Urząd Miasta Włocławek i Urząd Miasta w Gyöngyös na Węgrzech - umożliwienie i realizacja spotkań grup projektowych oraz głowni wnioskodawcy.
Organizatorzy spotkań dotyczących energii alternatywnej dla grup projektowych w Polsce: Elektrownia Wodna we Włocławku, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, zakłady azotowe Anwil S.A - grupa Orlen, włocławska firma elektroniczna Renex, włocławski oddział firmy Run Chłodnia, farma wiatrowa w Sokołowie k. Włocławka.
Organizatorzy wykładów i pokazów praktycznych dotyczących energii odnawialnych: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Obuda w Budapeszcie.
Organizatorzy spotkań dotyczących energii alternatywnej dla grup projektowych na Węgrzech: Hydroelektrownia w Kiskore - Węgry, elektrownia Tass Puszta biomasa - Węgry, muzeum Matra w Gyöngyös - Węgry.
Hotel - restauracja Portofino we Włocławku - współpraca w zakresie zakwaterowania i transportu grupy węgierskiej.

Informacje dodatkowe:
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku chciałby kontynuować tematykę projektu w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie http://www.projektenergiaalternatywna.pl/© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl