strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2022-06-21 13:30 / 10146   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy 
szkół dla młodzieży oraz policealnych

województwa kujawsko-pomorskiego


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z art.90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1915 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 106, poz. 890 z późn. zm.).

 

Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności wskazane w art. 90i ust.1 w/w ustawy:

 

1) laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;

5) uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

Szkoły przeprowadzają procedurę typowania kandydatów do stypendium zgodnie z zasadami zawartymi w treści § 3 ust.1–2 w/w rozporządzenia.

 

Wniosek dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:

1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;

2) do dnia 6 lipca 2022 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), nie później jednak niż do 11 lipca 2022 r. –  w przypadku uczniów pozostałych klas.

 

Do wniosku należy dołączyć: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w ostatnim roku szkolnym, tj. 2021/2022. Dokumenty muszą jednoznacznie potwierdzać osiągnięcie kandydata, tj. zawierać informacje określone we wniosku: nazwę (olimpiady, turnieju, konkursu, zawodów sportowych itp.), organizatora, zdobyte miejsce/tytuł itd. Dokumenty obcojęzyczne muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Prosimy o staranne przygotowanie wniosków, w szczególności na właściwe zaklasyfikowanie osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć oraz załączenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium. Wnioski niewłaściwie wypełnione, bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata, niekompletne lub zawierające nieaktualne osiągnięcia, będą opiniowane negatywnie. Osiągnięcia niepotwierdzone oraz z ubiegłych lat szkolnych będą usuwane. 

 

Informujemy, że dyrektorzy mogą przesłać wniosek pocztą w zaklejonej kopercie i elektronicznie wraz z załącznikami i pismem przewodnim zawierającym listę nazwisk i imion kandydatów do stypendium. Wniosek należy przygotować w dwóch formatach: skan oryginału podpisany przez dyrektora szkoły w formacie PDF oraz plik tekstowy, edytowalny (doc – dokument MS Word). Wniosek należy przesłać na adres: ebrylewska@bydgoszcz.uw.gov.pl. W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę szkoły.

 

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

Wyjątek stanowi uzupełniająca dokumentacja do złożonych w terminie wniosków zawierająca informację o osiągnięciach kandydatów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbywa się po 30 lipca 2022 r. 

 

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Osobą odpowiedzialną w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy za procedurę typowania kandydatów do stypendium  jest  Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek: tel.  52 3497 603, e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Załączniki:

  1. Wniosek (zgłoszenie) kandydata do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  2. Lista kandydatów do stypendium w formie drukowanej i elektronicznej.
  3. Klauzura informacyjna© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl