strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-08-31 17:35 / 10258   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2021 r.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.

 

Zgodnie z nowelizacją w roku szkolnym 2021/2022 szkoły uprawnione do składania wniosków składają je do organów prowadzących szkoły w terminie do 4 września 2021 r.


Organy prowadzące szkoły składają do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wnioski zgodne z § 9. ust 2 rozporządzenia w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2021 r. Podana data jest DATĄ WPŁYWU WNIOSKU DO KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.

 

Wniosek powinien zawierać:

- listę szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie wraz z ich numerem w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej; wzór listy zamieszczony jest jako załącznik do informacji (LISTA POWINNA BYĆ DOŁĄCZONA DO WNIOSKU TAKŻE WÓWCZAS GDY ORGAN SKŁADA WNIOSEK DLA JEDNEJ SZKOŁY) - 

PRZY WYPEŁNIANIU LISTY SZKÓŁ PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KOMÓRKI, KTÓRE SĄ WYPEŁNIENE POPRZEZ WYBÓR Z ZAMKNIETEJ LISTY OPCJI

- wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie;

 

-  oryginały albo kopie wniosków dyrektorów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW o udział w Programie;

 

-  oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie (może ono stanowić oddzielny dokument albo zostać umieszczone na wniosku szkoły w miejscu przeznaczonym na uwagi organu prowadzącego);

 

- oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i SOSW wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6. (jak wyżej).

 

Kompletne wnioski proszę przesyłać w wersji papierowej, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organu składającego wniosek (jeśli upoważnienie nie wynika z przepisów powinno zostać załączone jako potwierdzona kopia) na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

Z dopiskiem „AKTYWNA TABLICA- WNIOSEK”

 

Ponadto na adres awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl prosimy wysłać elektroniczną wersję listy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW zgłoszonych do udziału w Programie (której oryginał w wersji papierowej prosimy dołączyć do wniosku). Korespondencję prosimy wysyłać z tytułem: Program Aktywna tablica - nazwa organu prowadzącego.


W razie pytań prosimy o kontakt ze st. wizytatorem Adamem Wnorowskim tel. 52 34 97 609, 502 69 15 36. 


Poniżej znajdują się formularze wniosków oraz lista szkół, a także rozporządzenie z dnia 23 października 2020 r. w pierwotnym brzmieniu oraz rozporządzenie zmieniające.

 

Wnioski oraz informacja o zmianach w programie są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl