strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2023-09-25 12:45 / 11709   A. Nejmanważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków na rok 2024

Zapraszamy do składania wniosków na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

 

Do składania wniosków zachęcamy:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
 • publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego,
 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (z wyłączeniem szkół branżowych II stopnia i szkół, policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum zwane dalej „szkołami”,
 • szkoły polskie i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
 • i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zwane dalej „szkołami w ORPEG”,
 • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Poradnik dla potencjalnych beneficjentów NPRCz 2.0 dostępny jest na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-dla-beneficjentow-nprcz-20-priorytet-3

 

Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 31 października 2023 r.


Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty: do dnia 20 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu).


Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem.


Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia danego roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

 

W danym roku organ prowadzący może złożyć jeden wniosek, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki. Wielkość przyznanych środków przyznanych uzależniona będzie od liczby uczniów (wychowanków) uczęszczających do danej placówki.

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego może wynieść:

Placówki wychowania przedszkolnego:

 1. liczba dzieci wynosi do 25 – 1 500 zł,
 2. liczba dzieci wynosi od 26 do 75 – 2 500 zł,
 3. liczba dzieci wynosi więcej niż 75 – 3 000 zł.

Szkoły i szkoły w ORPEG:

 1. liczba uczniów wynosi do 70 uczniów (z wyjątkiem szkół polskich) – 3 000 zł,
 2. liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów (z wyjątkiem szkół polskich) – 4 000 zł,
 3. liczba uczniów wynosi powyżej 170 uczniów (z wyjątkiem szkół polskich) – 12 000 zł.

Biblioteki pedagogiczne – 3 000 zł

 

Szkoły polskie:

 1. do 70 uczniów – 2 500 zł,
 2. od 71 do 170 uczniów – 3 000 zł,
 3. powyżej 170 uczniów – 4 500 zł.

50% całkowitej kwoty realizacji zadania czyli wsparcie z budżetu państwa oraz wkład własny organu prowadzącego otrzymanego w odniesieniu do danej placówki musi być przeznaczone na zakup książek dla tej organizacji (dot. kierunku interwencji 3.2.).

 1. Wnioski wraz z załącznikiem „Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe” organy prowadzące składają drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz – z dopiskiem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025” lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300 (decyduje data wpływu).
 2. Dodatkowo na adres mailowy: anejman@bydgoszcz.uw.gov.pl organy prowadzące przesyłają w wersji elektronicznej (exel) tabelę zbiorczą „Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe”. 

Uwagi dotyczące składanych wniosków:

 1. Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół).
 2. Organy prowadzące jednostki niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 3. Organ prowadzący może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego/szkół/szkół w ORPEG/bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu do jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.
 4. Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.
 5. Organy prowadzące do wniosku zbiorczego powinny załączyć uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych przedszkoli/szkół/bibliotek pedagogicznych.
 6. Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami przedszkoli/szkół/bibliotek pedagogicznych:
  • w przypadku podpisywania wniosku z Gminą/Miastem w imieniu tej strony działają wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminy),
  • w przypadku podpisywania wniosku z osobą prawną inna niż JST, osobą fizyczną należy zwracać szczególną uwagę, aby w imieniu tej strony działała właściwa osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (KRS, CEIDG),
  • w przypadku podpisywania wniosku z Powiatem w imieniu tej strony działają dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym).

Podstawa prawna: 

 • Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1675 ze zm.).

Szczegółowe informacje i wzory wniosków, dostępne są na stronie:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – nabór wniosków na rok 2024 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

OSOBY DO KONTAKTU:

Alina Nejman – 52 349 76 28
Iwona Zielińska – 52 349 76 28
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl