strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2024-02-08 14:23 / 11949   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” V edycja

Organy prowadzące
publiczne szkoły podstawowe
realizujące w 2023 r.
program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

 

 

Szanowni Państwo,

 

przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).  Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później, niż do dnia 31 marca br.). 

 

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres: rjuszczak@bydgoszcz.uw.gov.pl w wersji edytowalnej oraz w wersji papierowej po uzupełnieniu o wymagane podpisy i pieczęcie na adres:


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.


lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

 

Grażyna Dziedzic
p.o. Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty

 

Załączniki:

  1. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  2. Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. © Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl