strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
Przykłady dobrych praktyk w szkole
2017-03-21 15:36 / 457
Patronacka pracownia automatyki ORLEN Serwis w Zespole Szkół Elektrycznych we Włoclawku
Działanie opracowano w placówce:Technikum nr 4
Toruńska 77/83
87-800 Włocławek
Autor / autorzy działania:Piotr Człapiński
zsel@zsel.edu.pl
Dział i zakres działania:kształcenie zawodowe
- edukacja
- wychowanie i opieka
- organizacja pracy szkoły
- funkcjonowanie szkoły w środowisku
Czas trwania działania:od 2013 roku
Forma zajęć:zajęcia pozalekcyjne (od 2016 r.)
Adresat zajęć:uczniowie kl. III - technik elektryk
Cel działania:
- nawiązanie współpracy ze Spółką ORLEN Serwis;
- stworzenie w szkole pracowni automatyki, funkcjonującej dla potrzeb rynku pracy;
- wdrożenie dualnego systemu kształcenia;
- wzmocnienie procesu dydaktycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk oraz sukcesywnie dla innych zawodów;
- wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz zajęć dodatkowych z automatyki;
- rozwijanie umiejętności nauczycieli zajęć zawodowych w dziedzinie automatyki.

Szczegółowy opis działania:

W 2013 roku obyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami spółki RemWil z Włocławka (obecnie ORLEN Serwis S. A.), dotyczące nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku. Wskazano, że obszarem współpracy mogły być praktyki zawodowe, dodatkowe staże oraz inne formy współpracy, które należałoby zdefiniować.

W 2014 roku podjęto rozmowy w sprawie możliwości utworzenia patronackiej pracowni automatyki.

W 2015 roku Spółka ORLEN Serwis objęła patronatem pracownię w Zespole Szkół Zawodowych w Płocku, gdzie rozpoczęto wdrażanie elementów automatyki na zajęciach zawodowych dla techników elektryków.

W czerwcu 2016 roku dokonano rekrutacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z automatyki.

Po analizie i zdefiniowaniu wspólnych potrzeb z Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Spółki ORLEN Serwis we wrześniu 2016 roku podpisana została umowa partnerska o wzajemnej współpracy oraz patronacie dydaktycznym spółki nad pracownią automatyki w szkole. Umowę o współpracy podpisali przedstawiciele Zarządu Orlen Serwis S.A. oraz dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Umowa przewiduje m in. realizację praktyk uczniowskich w ORLEN Serwis, doposażanie pracowni w sprzęt do prowadzania zajęć z automatyki oraz organizację na terenie szkoły konkursów tematycznych związanych z automatyką. 

Od połowy września 2016 roku rozpoczął się proces tworzenia pracowni automatyki. Szkoła dokonała dostosowania sieci elektrycznej i logicznej dla potrzeb prowadzonych zajęć. Pracownię doposażono w niezbędny sprzęt multimedialny oraz stanowiska komputerowe wraz drukarką. Spółka ORLEN Serwis wyposażyła pracownię w czujniki do badania temperatury, ciśnienia, wielkości przepływów i poziomu. Obecnie w pracowni funkcjonuje kilka stanowisk montażowych do zajęć automatyki. Opracowano program dokształcania uczniów z zakresu automatyki, tworzone są instrukcje stanowiskowe.

Od października 2016 roku rozpoczęto realizację zajęć w systemie dualnym. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach dla 31 uczniów technikum  przez wydelegowanego pracownika Spółki ORLEN Serwis oraz nauczyciela zajęć zawodowych Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

W czasie zajęć uczniowie mają możliwość wykonywania projektów w programie typu CAD. Wszystkie stanowiska zarządzane są za pomocą panelu sterowniczego, znajdującego się w szafie rozdzielczej. Pracownia przez cały czas jest doposażona w kolejne stanowiska, które mają zastosowanie w automatyce przemysłowej.

8 grudnia 2016 roku dokonano uroczystego otwarcia pracowni automatyki.Efekty działania:
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku pozyskał do współpracy nowego partnera - ORLEN Serwis S.A.
Dzięki współpracy Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku ze Spółką ORLEN Serwis utworzona została w szkole nowoczesna pracownia do realizacji dodatkowych zajęć zawodowych - patronacka pracownia automatyki ORLEN Serwis.
Uczniowie - uczestnicy zajęć mają stworzone możliwości uzyskiwania praktycznych umiejętności w nowej specjalności jaką jest automatyka.
W Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku realizuje się dualny system kształcenia z zakresu automatyki.
Dzięki realizacji współpracy Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku rozszerzył bazę miejsc, w których to uczniowie mogą odbywać praktyki i staże, a w przyszłości uzyskać pracę lub podjąć naukę na studiach na kierunku zgodnym z potrzebami przyszłego pracodawcy.

Osoby / instytucje współpracujące i zakres współpracy:
ORLEN Serwis S. A. - patron dydaktyczny pracowni oraz zajęć automatyki.
Grupa PKN ORLEN - właściciel Spółki ORLEN Serwis, udzieliła zgody na współpracę ORLEN Serwis S. A. z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku.
Urząd Miasta Włocławek jako organ prowadzący szkołę wspomógł realizację zajęć dodatkowych z automatyki.
Zarząd Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział we Włocławku, pośredniczył w nawiązaniu kontaktów z takimi firmami jak: Endress+Hauser, Günther, Hensel, od których uzyskano urządzenia wykorzystane do montażu stanowisk uczniowskich w pracowni automatyki.

Informacje dodatkowe:
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku planuje nawiązywać kolejne formy współpracy, także z innymi zakładami pracy w celu poszerzania możliwości pracowni automatyki.

Informacje dotyczące uroczystości otwarcia pracowni automatyki można znaleźć w aktualnościach na szkolnej stronie internetowej pod adresem: http://zsel.edu.pl/wiadomosci/php_2016_2017/pracownia_automatyki.php oraz na stronie internetowej spółki ORLEN Serwis pod adresem:
http://www.orlenserwis.pl/pl/dlamediow/aktualnosci/Strony/Patronacka_pracownia.aspx

Więcej informacji o przykładzie dobrej praktyki znajdziesz na stronie www.zsel.edu.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl