strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2022-09-09 10:31 / 11001   M. Bazelak dla rodziców i uczniów
Nabór stypendystów do projektu pt. „Humaniści na start!”

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowuje kolejny nabór stypendystów do projektu „Humaniści na start!”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

 

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

W roku szkolnym 2022/2023 organizator planuje łącznie przyznać ponad 400 stypendiów.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 400 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70 %).

 

Wniosek o stypendium dostępny od 1 września 2022 r. będzie generowany elektronicznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce Humaniści na start! Taki wniosek trzeba będzie wydrukować do formy papierowej, a następnie podpisać. Wniosek trzeba będzie uzupełnić o kserokopię świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/2022 oraz kserokopie osiągnięć wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

 

Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Nabór zakończymy 30 września 2022 r.


Więcej informacji na stronie internetowej: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

 

Informacji udzielają:

 

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Maja Kowalkowska
tel. 56 652 18 87
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Piotr Nadolny
tel. 668 506 961
e-mail: p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl