strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2016-09-07 10:23 / 6540   K. Mikulski dla rodziców i uczniów
Nabór na stypendia w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naborze stypendystów na rok szkolny 2016/2017, który zakończy się 30 września 2016 r. w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Projekt realizuje Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 O stypendium na dany rok szkolny może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

1)      uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2)      jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego;

3)      uzyskał w trzech ostatnich latach szkolnych (2013/2014 – 2015/2016) tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.), przy czym zakres przedmiotowy konkursu/olimpiady dotyczy matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości;

4)      uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości.

Przez najwyższą ocenę klasyfikacyjną rozumie się zarówno ocenę „celującą” jak i ocenę „bardzo dobrą".

Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się:

1)      przyrodę w szkołach podstawowych;

2)      biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach;

3)      biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.

Stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego, otrzyma aż 1200 uczniów.

Przed przystąpieniem do składania wniosków o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendium dostępnym od 7 września na stronie internetowej projektu:

www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl

 Szczegółowe informacje można uzyskać ponadto pod numerami telefonów: 883 326 609 oraz 668 506 961.

 

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw”  jest realizowany w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Działania 10.3 Pomoc stypendialna, Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl