strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2018-06-11 15:07 / 8178   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominamy o konieczności przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

 

Przypominamy o obowiązujących procedurach i terminach przy typowaniu kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r., uprzejmie prosimy by samorządy uczniowskie, a jeżeli nie zostały utworzone, komisje, przedstawiły radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana - radzie pedagogicznej, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie do 20 czerwca 2018 r

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny. Zatem wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 będą uczniami szkoły, dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 90h ww. ustawy, stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1)    otrzymać  promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2)    wykazywać  szczególne uzdolnienia  w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

W terminie do 10 lipca 2018 r. dyrektor szkoły przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium. Zwracamy uwagę, że kandydata - tylko jednego - do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół - po jednym kandydacie z każdej szkoły).

 

W przypadku braku uczniów spełniających kryteria, zgodnie z wymaganiami określonymi wyżej, należy również przesłać do Kuratorium Oświaty informacje podając, w jakiej szkole, lub szkołach (w przypadku zespołów) nie wytypowano kandydatów. Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty i w roku szkolnym 2018/2019, na który będzie przyznawane stypendiummusi być jeszcze uczniem szkoły dla młodzieży.

 

Powyższe terminy dotyczą również szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

 

Bardzo prosimy Państwa dyrektorów o przygotowanie wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów tak, aby nie zawierały błędów w danych osobowych kandydata.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć w postaci papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018 r., na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Stypendium Prezesa Rady Ministrów", natomiast wersję elektroniczną (plik Excel) zał. nr 1  (Listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019) należy przesłać na adres: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za procedurę typowania kandydatów do stypendium, jest  Kazimierz Mikulski - st. wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek, tel. 52 34 97 603.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl