strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla rodziców i uczniów  Jesteś w dziale dla rodziców i uczniów » Stypendia i pomoc

2018-09-04 10:06 / 8263   K. Mikulski informacje ogólne
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Humaniści na start"

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, 3 klas gimnazjalnych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych. Kryteria dostępowe oraz premiujące są identyczne dla uczniów wszystkich wymienionych szkół.

 

W roku szkolnym 2018/2019 organizator planuje przyznać łącznie 600 stypendiów. Wypłata stypendium uzależniona jest od otrzymanego dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz od dostępności środków na ten cel na rachunku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość (od 200 zł do 500 zł miesięcznie) zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych (około 70%) oraz liceów ogólnokształcących (około 30 %).

 

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić elektronicznie. Generator wniosków zostanie uruchomiony na stronie internetowej projektu humanisci.kujawsko-pomorskie.pl. Po wypełnieniu należy go wydrukować i uzupełnić o wymagany podpis. Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2017/2018 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły oraz fakultatywnie kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach wskazanych we wniosku. Należy pamiętać, że Wnioskodawcą może być pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Komplet dokumentów należy składać drogą pocztową  w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Humaniści na start!” lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Nabór zakończony zostanie 30 września 2018 r.


Zachęcamy do zapoznania się Regulaminem przyznawania stypendium oraz z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu humanisci.kujawsko-pomorskie.pl oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl