strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt2021-09-14 09:55 / 10310   A. Nejman dla dyrektorów i samorządów
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – nabór wniosków

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola oraz biblioteki pedagogiczne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego


Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych

 

Rada Ministrów w dniu 21 maja 2021 przyjęła uchwałę nr 69/2021 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" określa zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1675).

 

Do składania wniosków zachęcamy:

- publiczne i niepubliczne przedszkola (w tym oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (z wyłączeniem szkół branżowych II stopnia i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum zwane dalej „szkołami”
- szkoły polskie i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zwane dalej „szkołami w ORPEG”
- publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

 

Termin złożenia wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i dyrektorów bibliotek pedagogicznych do organu prowadzącego: do dnia 15 września 2021 r.


Termin złożenia wniosków przez organ prowadzący do Kuratorium Oświaty: do dnia 20 września 2021 r. (decyduje data wpływu)


Wsparcie finansowe udzielane jest organowi prowadzącemu pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Do wkładu własnego zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia danego roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.

W danym roku organ prowadzący może złożyć jeden wniosek, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki. Wielkość przyznanych środków przyznanych uzależniona będzie od liczby uczniów (wychowanków) uczęszczających do danej placówki.


Maksymalna wysokość wsparcia finansowego może wynieść:

Placówki wychowania przedszkolnego:

 1. liczba dzieci wynosi do 25  – 1 500 zł,
 2. liczba dzieci wynosi od 26 do 75 – 2 500 zł,
 3. liczba dzieci wynosi więcej niż 75 – 3 000 zł

Szkoły i szkoły w ORPEG:

 1. liczba uczniów wynosi do 70 uczniów ( z wyjątkiem szkół polskich) – 3 000 zł
 2. liczba uczniów wynosi od 71 do 170 uczniów ( z wyjątkiem szkół polskich) – 4 000 zł
 3. liczba uczniów wynosi powyżej 170 uczniów ( z wyjątkiem szkół polskich) – 12 000zł

Biblioteki pedagogiczne – 3 000 zł

Szkoły polskie:

 1. do 70 uczniów – 2 500 zł
 2. od 71 do 170 uczniów – 3 000 zł
 3. powyżej 170 uczniów – 4 500 zł 

50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej placówki musi być przeznaczone na zakup książek dla tej organizacji.


Uwagi dotyczące składanych wniosków:

 1. Wnioski – organy prowadzące składają drogą pocztową na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz – z dopiskiem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025" lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300 (decyduje data wpływu).
 2. Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół).
 3. Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego dołączają uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 4. Organ prowadzący może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego / szkół / szkół w ORPEG/bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne. W przypadku szkół wchodzących w skład zespołu szkół i placówek, organ prowadzący może wystąpić i udzielenie wsparcia finansowego w danym roku wyłącznie w odniesieniu di jednej szkoły wchodzącej w skład zespołu.
 5. Ocenie nie będą podlegać wnioski niepełne lub złożone po terminie.
 6. Organy prowadzące do wniosku zbiorczego powinny załączyć uwierzytelnione kopie zaakceptowanych wniosków jednostkowych przedszkoli/szkół/bibliotek pedagogicznych.
 7. Prosimy o umieszczanie podpisów pod przesyłanymi załącznikami z wykazami przedszkoli/szkół/bibliotek pedagogicznych.
  - W przypadku podpisywania wniosku z Gminą/Miastem w imieniu tej strony działają wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminy),
  - W przypadku podpisywania wniosku z osobą prawną inna niż jst, osobą fizyczną należy zwracać szczególną uwagę, aby w imieniu tej strony działała właściwa osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (KRS, CEIDG),
  - W przypadku podpisywania wniosku z Powiatem w imieniu tej strony działają dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym).

Podstawa prawna: 

Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021r.  poz. 1675)

 

Wzory wniosków, dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

 

Organy prowadzące przesyłają w wersji elektronicznej tabelę zbiorczą wg wzoru w załączeniu na adres email: anejman@bydgoszcz.uw.gov.pl
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl