strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Konferencje i spotkania

2021-11-02 11:56 / 10475   K. Zaremba dla nauczycieli
Jakie czynniki mają wpływ na sukces edukacyjny uczniów? - konferencja

Jakie czynniki mają wpływ na sukces edukacyjny uczniów?


Pani prof. Maria Deptuła z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej,  zaprosiła dyrektorów szkół podstawowych na spotkanie 4 października 2021 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 


Celem spotkania było wskazanie przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych uczniów, które przekładają się na niskie wyniki województwa kujawsko-pomorskiego na egzaminach ósmoklasisty oraz przedstawienie systemowego, opartego na wiedzy naukowej, narzędzia do wprowadzenia zmian w szkole – ten aspekt omówiła p. dr Violetta Junik z Zakładu Dydaktyki na Wydziale Pedagogiki.  


Szkoła, w opinii Pani Profesor, jest szansą dla dzieci ze środowisk o niskim statusie ekonomiczno-społecznym na lepsze życie niż mają ich rodzice. Znaczący wpływ na sukces szkolny dziecka na pewno ma jego inteligencja (aspekt genetyczny), na starcie szkolnym – status społeczno-ekonomiczny rodziny, ale największy mają NAUCZYCIELE.


Pani Profesor zwróciła uwagę, że warunkiem koniecznym sukcesu edukacyjnego ucznia i szkoły są dobre relacje między nauczycielami i uczniami (okazywanie szacunku, zrozumienia, wsparcie, pozbawiony restrykcji sposób oceniania postępów), relacje w klasie między dziećmi (pomoc koleżeńska, brak rywalizacji) oraz systematyczne badanie postępów dzieci w nauce i pomaganie w uczeniu się. Diagnoza wstępna w klasie pierwszej pozwala na ocenę kapitału edukacyjnego dziecka. Dalej zadaniem szkoły konieczne jest diagnozowanie postępów poszczególnych uczniów – ocena przyrostu wiedzy i umiejętności danego dziecka.


Podczas wykładu Pani Profesor omówiła następujące zagadnienia:

1) Przeszkody na drodze do sukcesu w nauce dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomiczno-społecznym.

2) Wybrane wyniki badań z projektu  „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej.

3) Status socjoekonomiczny rodziny a szanse na dobre i bardzo dobre oceny z języka polskiego i matematyki na koniec klasy IV i V.

4) Znaczenie relacji z nauczycielami, rówieśnikami i ocen szkolnych z j. polskiego i matematyki otrzymywanych przez cały rok szkolny w klasie V dla poczucia bezradności szkolnej.

5) Jakich zmian na lekcjach pragną uczniowie?


Z kolei p. dr Violetta Junik wyjaśniła „Jak zachodzi zmiana i jaki program działania może w tym pomóc?” Przedstawiła Transteoretyczny Model Zmian Zachowania, cztery etapy uczenia się oraz psychologiczne etapy reakcji na zmianę (gotowość do zmiany, warunki sprzyjające zmianie, świadomy proces zmiany, emocje uczestników zmiany).


W załączeniu zamieszczamy prezentację pani prof. Marii Deptuły pozwalającą na szczegółowe zapoznanie się z omówiony podczas spotkania aspektami oraz publikację pt. Wczesna profilaktyka problemów w rozwoju psychospołecznym i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży autorstwa Marii Deptuły, Alicji Potorskiej,  Szymona Borsicha, Warszawa 2018. 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl