strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt



























dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2021-02-26 11:32 / 10018   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Informacja GIS w sprawie pomiarów średniorocznego stężenia radonu

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przekazuje informacje dotyczące pomiarów średniorocznego stężenia radonu. Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziomśredniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeńw znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.

 

Zgodnie z umową z ACTE sp. z o.o. pomiary średniorocznego stężenia radonu będą wykonane w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej m.in. tj. szkoła, przedszkole, żłobek, oraz budynkach zamieszkania zbiorowego m.in. tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki - pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż ACTE sp. z o.o. została zobowiązana w pierwszej kolejności do wykonania pomiarów w budynkach znajdujących się na terenach wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia.

 

Ponadto uprzejmie informuję, że pomiary średniorocznego stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, mające na celu identyfikację terenów radonowych, są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania.

 

Mając na uwadze powyższe informuję, że placówki oświatowe, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

 

Pomiary średniorocznego stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych są bezpieczne, a ich celem jest określenie stężenia poziomu radonu, który może występować w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w dniu 12 lutego 2021 r. w Dzienniku UrzędowymRzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zostało opublikowane obwieszczenie MinistraZdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działaniaw przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.




© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl