strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2022-02-16 13:11 / 10670   B. Błaszczyk dla dyrektorów i samorządów
Wzory dokumentów w sprawie wnioskowania o dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ministerstwo Edukacji i Nauki, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazuje następujące informacje:

  1. Środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych zostaną przekazane samorządom. Na ten cel zabezpieczono 180 mln zł, a podział tych środków zostanie dokonany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 339).
  2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny za organizację zajęć może powierzyć ich realizację nauczycielom pracującym już w szkole lub -w porozumieniu z organem prowadzącym – może także zatrudnić dodatkowych nauczycieli.
  3. Od września 2022 r. dyrektor szkoły będzie mógł zatrudnić specjalistów zgodnie z przepisami wprowadzającymi standaryzację zatrudnienia specjalistów w szkołach, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 520 mln zł.

Podstawa prawna organizacji dodatkowych zajęć zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017 r. poz. 1643).

Przepisy te wskazują, że pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmowani są uczniowie, u których taką potrzebę rozpoznano. Ponadto, przepisy określają liczebność uczniów na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od potrzeb uczniów zajęcia te mogą być prowadzone również indywidualnie.

 

Dodatkowe godziny będą przeznaczone za organizację zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

 

Wyżej wymienione informacje zostały uzupełnione o wzory dokumentów dla dyrektorów szkół.

Wzory dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej.
© Copyright 2022 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl