strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktdla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Nagrody i odznaczenia

2021-04-26 09:35 / 10142   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Zasady i tryb składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 2020/2021

Kuratorium Oświaty                                                                           

w Bydgoszczy                                                       

Bydgoszcz, 15 kwietnia 2021 r. 

 

WO.5831.2.2021.MO

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że w roku bieżącym termin składania wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej:

 • Ministra Edukacji i Nauki, upływa z dniem: 21 maja 2021 r.
 • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, upływa z dniem: 30 czerwca 2021 r.

Wszystkie wnioski muszą być złożone w postaci elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w systemie PIKO oraz dodatkowo – w wersji papierowej.

 

Wersja papierowa powinna być wydrukiem gotowych wniosków przygotowanych w PIKO i opatrzonych  w odpowiednie pieczęcie oraz podpisy. Po otrzymaniu wniosku papierowego w jednym egzemplarzu              i  potwierdzeniu jego zgodności z elektronicznym oraz zweryfikowaniu jego poprawności, dalsze prace nad wnioskami będą odbywały się wyłącznie na ich elektronicznych wersjach. Zarówno Komisja oceniająca wnioski, jak i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty będą korzystać jedynie z wersji elektronicznej. Składanie wniosków w wersji elektronicznej umożliwi Państwu ponadto śledzenie faktycznego stanu ich realizacji, od momentu wpływu do Kuratorium do ostatecznego rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków w wersji elektronicznej oraz wszystkie niezbędne załączniki zostaną Państwu przekazane w systemie PIKO.

 

Wnioski złożone na innym formularzu i nie wypełnione w systemie PIKO nie będą rozpatrywane.

 

1. Dokumentacja przesłana do Kuratorium powinna zawierać:

 

1) pismo przewodnie z nazwiskami kandydatów do nagród, podpisane przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy kandydatem jest dyrektor szkoły, pismo podpisane przez organ prowadzący (wzór zał. nr 1),

2) wnioski dotyczące kandydatów, przygotowane w formie elektronicznej w systemie PIKO (status gotowy) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją oraz następnie wydrukowane z PIKO, podpisane, opieczętowane i złożone dodatkowo w wersji papierowej, w jednym egzemplarzu,

3) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią wniosku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór zał. nr 2). 

 

2. Zasady i tryb przyznawania nagród ministra i kuratora reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131 poz. 1078 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019 r., poz. 2215).

Kurator Oświaty przyznaje nagrody nauczycielom wymienionym w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2              i 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

Wskazane jest, żeby wnioskodawcy wzięli pod uwagę zachowanie gradacji nagród tzn. w pierwszej kolejności należy wnioskować o typowanie kandydata do nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, następnie do nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

 

Jednocześnie przypominam o:

 • konieczności ograniczenia liczby kandydatów do nagród z jednej szkoły/placówki, tak aby nie wpłynęły więcej niż dwa wnioski z jednej szkoły na dany typ nagrody. Ograniczenie liczby wniosków zostało podyktowane wielkością limitu środków finansowych przeznaczonych na nagrody oraz zostało wypracowane doświadczeniem komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród odpowiednio, ministra, kuratora oświaty;
 • konieczności powiadomienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty przez podmiot przygotowujący wnioski o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, która nastąpiła po dniu złożenia wniosku;
 • staranności w przygotowaniu i wypełnieniu wniosków przez wnioskodawców (błędy ortograficzne, stylistyczne, składniowe, nieprawidłowo tworzone skróty językowe);
 • konieczności złożenia not księgowych, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (po uprzednim powiadomieniu szkoły/placówki przez Kuratorium).

Informuję, że wnioski, które będą zawierały uchybienia formalne, na etapie analizy formalnej otrzymają status ,,błędny” i będą odrzucane. Przyczynę odrzucenia znajdziecie Państwo w polu ,,komentarz”. Po uzupełnieniu uchybień formalnych w terminie wskazanym przez Kuratorium taki wniosek można będzie złożyć jeszcze raz, powtarzając całą procedurę.

Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

3. Sposób przesyłania/przekazywania wniosków o nadanie nagród Ministra/Kuratora.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski należy przygotować w systemie PIKO oraz dodatkowo w formie papierowej i należy przesyłać listem poleconym na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie ,,Wnioski o nagrody ”.

 

W sprawach związanych z nagrodami proszę kontaktować się ze st. inspektorem  panią Mariolą Oleszczuk pod nr  tel. (52) 34-97-632.

 

W sprawach związanych z działaniem systemu PIKO i przygotowaniem wniosków w wersji elektronicznej proszę kontaktować się ze st. informatykiem panem Michałem Bazelakiem pod nr tel. (52) 34-97-644.

 

Proszę o składanie wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

Informuję, że dla ułatwienia wypełniania wniosków o przyznanie nagród ministra/kuratora została przygotowana instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o te nagrody (zał. nr 3).

 

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie proszę o przekazanie treści niniejszego pisma oraz załączników dyrektorom szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których są Państwo organem prowadzącym. Informacja powyższa została również opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

 

 

Załączniki:

 1. Wzór pisma przewodniego, adresowanego do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Wzór oświadczenia kandydata do przyznania nagrody Ministra/Kuratora.
 3. Instrukcja dotycząca sposobu wypełniania wniosków o przyznanie nagrody Ministra/Kuratora.
 4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra/Kuratora.
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w Kuratorium Oświaty  w Bydgoszczy.

 
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl