strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » konkursy Kuratora Oświaty

2021-09-10 13:14 / 10300   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
ZARZĄDZENIE Nr 38/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr 38/2021

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 9września 2021 r.

w sprawie konkursów przedmiotowych organizowanych

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w związku z § 1-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) oraz § 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

zarządza się, co następuje:


§ 1. 1.W roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego organizuje się następujące konkursy przedmiotowe:

 

1. Konkurs Przedmiotowy z Biologii,

2. Konkurs Przedmiotowy z Chemii,

3. Konkurs Przedmiotowy z Fizyki,

4. Konkurs Przedmiotowy z Geografii,

5. Konkurs Przedmiotowy z Historii,

6. Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego,

7. Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego,

8. Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego,

9. Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego,

10. Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego,

11. Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego,

12. Konkurs Przedmiotowy z Matematyki,

13. Konkurs Przedmiotowy z Informatyki.

 

2. Konkursy są kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem.

3. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych jest dobrowolny i bezpłatny.

4. O organizacji, terminach i warunkach udziału w konkursach informuje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych dzieci dyrektor szkoły.

 

§ 2. 1. Zatwierdza się Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych, o których mowa w ust.1, stanowi podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

§ 3. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursów przedmiotowych, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powoła zarządzeniami rejonowe, wojewódzkie i odwoławcze komisje konkursów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego przedmiotu, ustalając ich skład osobowy.

2. Członków rejonowych komisji konkursów przedmiotowych powołuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na wniosek przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych.

3. Członków szkolnych komisji konkursów przedmiotowych powołuje zarządzeniem dyrektor szkoły organizującej dany konkurs przedmiotowy.

4. Zadania wojewódzkich, rejonowych i szkolnych komisji konkursowych określa Regulamin o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zobowiązuje przewodniczących wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych do nadzoru nad opracowaniem i wdrożeniem przez wiceprzewodniczących wojewódzkich komisji konkursowych regulaminów szczegółowych wraz z zestawami zadań, na kolejne trzy etapy konkursu zgodnie z Regulaminem ogólnym, o którym mowa w § 2 niniejszego zarządzenia oraz do realizacji zadań określonych w tym Regulaminie.

 

§ 5. Obserwatorami konkursów mogą być upoważnieni przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pracownicy nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 6. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na etapie rejonowym i wojewódzkim zapewnia organizator.

 

§ 7. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik

Regulamin ogólny
Załącznik nr 6 - Wzór protokołu zespołu nadzorującego przebieg etapu wojewódzkiego
Załącznik nr 1 - Oświadczenie i karta zgłoszenia
Załącznik nr 6a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim
Załącznik nr 2 - Terminarz konkursów
Załącznik nr 7 - Lista laureatów konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 3 - Wzór zarządzenia powołania szkolnej komisji konkursowej
Załącznik nr 8 - Lista finalistów konkursu przedmiotowego
Załącznik nr 4 - Wzór protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej
Załącznik nr 9 - Procedura wglądu do prac konkursowych na etapie szkolnym
Załącznik nr 4a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym wydruk z systemu PIKO
Załącznik nr 9a - Potwierdzenie dokonania wglądu do pracy konkursowej
Załącznik nr 5 - Wzór protokołu zespołu nadzorującego przebieg etapu rejonowego
Załącznik nr 10 - Wzór potwierdzenia odbioru zaświadczenia laureata/finalisty konkursu
Załącznik nr 5a - Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym
Załącznik nr 11- Wzór odwołania
© Copyright 2024 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl